artykuł nr 1

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego za miesiąc sierpień 2018 r.

artykuł nr 2

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Stanu Cywilnego oraz stanowisko Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych będzie czynne w dniu 16.07.2018 - do godz. 14:30

Załączniki:
Ogłoszenie 98.217 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie

Urząd Stanu Cywilnego oraz stanowisko Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych będzie czynne w dniu 11.07.2018 - do godz. 16:00

Załączniki:
Ogłoszenie 105.932 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4201.6.2016.AS3.31 z dnia 28.06.2018 r.

artykuł nr 5

Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 28.06.2018

RG.0002.06.2018

 

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XLVI sesje Rady Gminy Popów z następującym proponowanym porządkiem obrad:


1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.  Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

6.  Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy oraz czynności podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie letnim

7.  Informacja o funkcjonowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Popów.

8.  Informacja na temat Publicznego Transportu Zbiorowego.

9.  Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2017 r.

10.  Informacja dotycząca realizacji programu „Rodzina 500+”, oraz informacja na temat rządowego programu „Dobry Start”.

11.  Dyskusja.

12.  Interpelacje i zapytania radnych.

13.  Zapytania sołtysów i mieszkańców.

14.  Podjęcie uchwał:

-  w sprawie zmian w budżecie gminy;

-  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028;

-  w sprawie uchylenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie,

-  w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

-  w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popów.

-  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Popów

15.  Zakończenie obrad XLVI sesji Rady Gminy.

 

Sesja odbędzie się 28 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska 6.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Henryk Wróż

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia kierownictwu w zakładzie pracy celem zwolnienia od pracy zawodowej.

 

Załączniki:
Informacja o Sesji Rady Gminy 290.007 KB
artykuł nr 6

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Stanu Cywilnego oraz stanowisko Ewidencji ludności i Dowodów Osobistych

będzie czynne w dniu:

18.06.2018 - do godz. 11:00

22.06.2018 - do godz. 13:00

artykuł nr 7

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.6 z czerwca 2018 roku

artykuł nr 8

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

artykuł nr 9

Obwieszczenie

Załączniki:
Obwieszczenie 2.020 MB
artykuł nr 10

Ogłoszenie

Załączniki:
Ogłoszenie 1.243 MB
artykuł nr 11

Okólnik

O K Ó L N I K


Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 25 czerwca 2018 r. w
miejscowościach: Dąbrówka, Dębie, Zawady organizowana będzie zbiórka odpadów
wielkogabarytowych, zużytych opon od samochodów osobowych oraz zużytego
sprzętu RTV - AGD. Proszę o wystawienie odpadów przed posesję 25 czerwca 2018 r.
do godziny 6 00 .
Jednocześnie informuje, że odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane
bez elementów szklanych natomiast okna drewniane bez szyb.

Załączniki:
Okólnik 40.044 KB
artykuł nr 12

Okólnik

O K Ó L N I K


Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 18 czerwca 2018 r. w miejscowościach:
Annolesie, Dąbrowa, Kamieńszczyzna, Rębielice Królewskie, Smolarze, Wrzosy
organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon od
samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu RTV - AGD. Proszę o wystawienie
odpadów przed posesję dnia 18 czerwca 2018 r. do godziny 6 00 .
Jednocześnie informuje, że odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane
bez elementów szklanych natomiast okna drewniane bez szyb.

Załączniki:
Okólnik 40.654 KB
artykuł nr 13

Okólnik

O K Ó L N I K


Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 11 czerwca 2018 r. w
miejscowościach: Antonie, Lelity, Kule, Marianów, Płaczki, Wąsosz Górny, Wąsosz
Dolny, Więcki organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych
opon od samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu RTV - AGD. Proszę o
wystawienie odpadów przed posesję 11 czerwca 2018 r. do godziny 6 00 .
Jednocześnie informuje, że odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane
bez elementów szklanych natomiast okna drewniane bez szyb.

Załączniki:
Okólnik 40.964 KB
artykuł nr 14

Okólnik


O K Ó L N I K


Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 4 czerwca 2018 r. w miejscowościach:
Brzózki, Florianów, Nowa Wieś, Popów, Zbory organizowana będzie zbiórka
odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon od samochodów osobowych oraz
zużytego sprzętu RTV - AGD. Proszę o wystawienie odpadów przed posesję dnia 4
czerwca 2018 r. do godziny 6 00 .
Jednocześnie informuje, że odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane
bez elementów szklanych natomiast okna drewniane bez szyb.

Załączniki:
Okólnik 40.370 KB
artykuł nr 15

Informacja w sprawie wejścia w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Popów

Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców terenu gminy Popów, że od dnia 28 maja 2018 roku będzie obowiązywała nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości 2,48 zł netto/m3 i zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości: 4,80 zł netto/m3.

Podane ceny obowiązywać będą do dnia 27 maja 2019 roku.

artykuł nr 16

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4201.6.2016.AS3.27 z dnia 21.05.2018 r.

artykuł nr 17

Informacje w sprawie planowanych prac na przejazdach kolejowych

artykuł nr 18

Ogłoszenie

Urząd Stanu Cywilnego oraz stanowisko Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych będzie czynne w dniu:

17.05.2018 – do godz. 14:30

18.05.2018 – do godz. 13:00

Załączniki:
Ogłoszenie 43.298 KB
artykuł nr 19

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej - oświetleniowej dla oświetlenia drogi powiatowej w msc. Nowa Wieś

artykuł nr 20

Ogłoszenie

W dniu 14.05.2018 r. Urząd Stanu Cywilnego oraz stanowisko Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych będzie czynne do godz. 14:30

artykuł nr 21

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w msc. Zawady

artykuł nr 22

Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 24.05.2018

RG.0002.05.2018

 

 

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XLV sesje Rady Gminy Popów z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Instytucji Kultury za 2017 rok.

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.

9. Przedstawienie opinii RIO o wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok.

10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium

Wójtowi Gminy za 2017 rok.

11. Przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia

absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok.

12. Prezentacja z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

13. Dyskusja.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Zapytania sołtysów i mieszkańców.

16. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania

budżetu za 2017 rok;

- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu

Gminy Popów za 2017 rok.

- w sprawie zmian w budżecie gminy;

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028;

- w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na rok 2018;

- w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych na

terenie gminy Popów;

- w sprawie zmiany uchwały o pomocy finansowej dla powiatu kłobuckiego.
- w sprawie uchylenia uchwały nr 255/XLII/2018 Rady Gminy Popów z dnia 15.02.2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie.

17. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Gminy.

Sesja odbędzie się 24 maja 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska 6.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Wróż

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.

( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia kierownictwu w zakładzie pracy celem zwolnienia od pracy zawodowej.

Załączniki:
Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 62.642 KB
artykuł nr 23

Sprawozdania z przeprowadzonych badań próbek wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi

artykuł nr 24

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

artykuł nr 25

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY POPÓW ZA 2017 ROK

artykuł nr 26

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POPÓW o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamieńszczyzna

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY POPÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamieńszczyzna

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Popów uchwały Nr 192/XXXII/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kamieńszczyzna oraz uchwały Nr 257/XLII/2018 z dnia  15 lutego 2018 r. o zmianie ww. uchwały w zakresie załącznika graficznego.

Granicą opracowania planu objęty jest obszar w miejscowości Kamieńszczyzna, zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały Nr 257/XLII/2018 Rady Gminy Popów z dnia 15 lutego 2018 r.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 21 maja 2018 r. na adres: Urząd Gminy Popów, 42–110 Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

  Na podstawie art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam jednocześnie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww projektu planu. Wnioski i uwagi do wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 21 maja 2018 r. na adres: Urząd Gminy Popów, 42–110 Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, drogą elektroniczną lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Popów.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Popów.

artykuł nr 27

Obwieszczenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Łodzi

artykuł nr 28

Obwieszczenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach

artykuł nr 29

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: Budowa 5-cio polowego złącza kablowego 15kV w celu odtworzenia powiązania ciągów SN relacji: SE Rębielice-Wapiennik oraz SE Rębielice - Albertów, działka nr ewid. 1443, obręb Rębielice Królewskie

artykuł nr 30

Sprawozdania z przeprowadzonych badań próbek wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi

artykuł nr 31

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku z dnia 29.03.2018 r w sprawie okresowej oceny jakości wody za rok 2017 dla gminy Popów.

artykuł nr 32

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: Budowa 5-cio polowego złącza kablowego 15kV w celu odtworzenia powiązań ciągów SN relacji: SE Rębielice-Wapiennik oraz SE Rębielice -Albertów

artykuł nr 33

ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.25.2018 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 lutego 2018 r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2018.

artykuł nr 34

Zostań Urzędnikiem Wyborczym

Do 6 kwietnia 2018 r. Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych w gminach powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego oraz w mieście Częstochowa należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, pok. 203 w godzinach urzędowania (7.30 - 15.30) lub przesłać drogą pocztową na adres: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa do dnia 6 kwietnia 2018 r.

Załączniki:
Informacja o urzędnikach wyborczych 963.932 KB
artykuł nr 35

Plan działań krótkoterminowych (PDK)

Informuję, że dnia 18 grudnia 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął nowy Plan Działań Krótkoterminowych jako część „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”, uchwałą nr V/47/5/2017 i obowiązuje od 11 stycznia 2018 roku.

W załączniku znajduje się  opracowanie, w którym wyszczególniono i opisano zadania wskazane do realizacji przez gminy województwa śląskiego wynikające z Planu działań krótkoterminowych.

artykuł nr 36

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: Budowa sieci wodociągowej dł. 225,00 mb w miejscowości Zawady

Zawady, dnia 14.03.2018 r.

INW.6733.2.2.2018

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017 poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 13.02.2018 r. na wniosek Inwestora:

 Pana Jana Szymczyńskiego,
zam. ul. Wieluńska 10, 42-100 Kłobuck

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„Budowie sieci wodociągowej dł. 225,00 mb”

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działce nr ewid. 846/9 oraz na części działki nr ewid. 509, obręb Zawady.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą wziąć udział w postępowaniu oraz zapoznać się z ww. wnioskiem, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Akta sprawy dostępne są do wglądu w pok. nr 8 /parter/ tutejszego Urzędu.

Wnioski na piśmie można zgłaszać do Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, w terminie 7 dni od daty dokonania ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Załączniki:
Obwieszczenie Wójta Gminy Popów 657.070 KB
artykuł nr 37

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieńszczyzna

Zawady, dnia 14.03.2018 r.

 INW.6733.3.2.2018

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017 poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 13.02.2018 r. na wniosek Inwestora:

 Pana Marcina Płuska
zam. Rębielice Królewskie, ul. Świętego Wojciecha 1, 42-110 Popów

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„Budowie sieci wodociągowej”

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr ewid. 212/12 i 212/1 oraz na części działek nr ewid. 216/6, 216/3, 225 i 213/1, obręb Kamieńszczyzna.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą wziąć udział w postępowaniu oraz zapoznać się z ww. wnioskiem, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Akta sprawy dostępne są do wglądu w pok. nr 8 /parter/ tutejszego Urzędu.

Wnioski na piśmie można zgłaszać do Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, w terminie 7 dni od daty dokonania ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Załączniki:
Obwieszczenie Wójta Gminy Popów 665.119 KB
artykuł nr 38

Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 29.03.2018

RG.0002.03.2018r.

 

 

Na podstawie art.20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XLIII sesje Rady Gminy Popów z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.  Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

6.  Informacja o stanie środowiska w Gminie Popów za 2017 r.

7.  Informacja na temat funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Zawadach i gminnej oczyszczalni ścieków w Popowie.

8.  Informacja z działalności ODR w Kłobucku.

9.  Sprawozdanie z działalności Izb Rolniczych.

10.  Informacje z działalności LGD.

11.  Informacja o funkcjonowaniu Stowarzyszenia do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

12.  Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca dopłat bezpośrednich.

13.  Dyskusja.

14.  Interpelacje i zapytania radnych.

15.  Zapytania sołtysów i mieszkańców.

16.  Podjęcie uchwał:

-  w sprawie zmian w budżecie gminy

-  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028

-  w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

-  w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy

-  w sprawie wydzielenia środków na fundusz sołecki w 2019 r.

-  w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2018".

17.  Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Gminy.

Sesja odbędzie się 29 marca 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów Zawady ul. Częstochowska 6.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.

( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia kierownictwu w zakładzie pracy celem zwolnienia od pracy zawodowej.

Załączniki:
Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 451.817 KB
artykuł nr 39

OKÓLNIK

Urząd Gminy Popów zawiadamia rolników, iż w miesiącu marcu 2018 r. będą przeprowadzane badania gleby w podstawowym zakresie analiz:

(odczyn, zawartość fosforu, potasu i magnezu) dla gospodarstw o pow. min. 1 ha użytków rolnych.

 

W związku z tym należy:

- dostarczyć zgłoszenia do Urzędu Gminy Popow do dnia 16.03.2018 r.

- dostarczyć próbki na parking Urzędu Gminy Popów w dniu 21.03.2018 r w godz. od 10.00 do 14.00.

 

  • Druki zgłoszeń oraz Instrukcja pobrania i Protokół pobrania próbek znajdują się u Sołtysów i w załączniku poniżej
  • Grunty poddane badaniu wchodzące w skład gospodarstwa rolnego muszą być położone na terenie Gminy Popów
  • Limit próbek na gospodarstwo: 1 próbka na 4 ha gruntu, nie więcej niż 10 próbek z jednego gospodarstwa

 

Wyniki analiz chemicznych zostaną doręczone rolnikom w ciągu 60 dni od wysłania prób do laboratorium i będą stanowić podstawę do uzyskania dotacji na zakup wapna nawozowego.

Koszty badania gleb – 15,25 zł za jedną próbkę

dofinansuje Gmina w wysokości 8,00 zł za 1 próbkę.

artykuł nr 40

Nabór na urzędników wyborczych

Załączniki:
Nabór na urzędników wyborczych 117.605 KB
artykuł nr 41

Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2018 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2018 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2018 r. podlegają podwyższeniu - zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników - wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 102,98%.

artykuł nr 42

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY POPÓW

artykuł nr 43

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Wójt Gminy Popów informuje, że Gmina Popów ma możliwość pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środków finansowych na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. W związku z powyższym mieszkańcy, którzy planują demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowych (eternitu) w terminie do 14.09.2018 r. lub posiadają zdemontowane pokrycie z ww. materiału mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją azbestu.

Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani uzyskaniem takiego dofinansowania w 2018 r. proszeni są o złożenie stosownego wniosku w siedzibie Urzędu Gminy Popów (pok. nr 12), w terminie do 30 marca 2018 r.

Wójt Gminy Popów jednocześnie informuje, że:

  • warunkiem realizacji przez Gminę Popów zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach;

  • zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popów obejmuje tylko koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych, nie obejmuje natomiast dopłaty do nowego pokrycia dachowego. Koszty z tym związane właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie;

  • przed wykonaniem robót budowlanych polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić zamiar wymiany pokrycia dachowego do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej, tj. do wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, na 21  dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.

Wzór wniosku dostępny jest poniżej w załączniku oraz w siedzibie Urzędu Gminy Popów (pok. nr 12).

Więcej informacji pod numerem telefonu: 34 317 70 67, wew. 224.

artykuł nr 44

Szkolenie z płatności bezpośrednich

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
Powiatowy Zespół Doradców Rolniczych w

Kłobucku

zaprasza na szkolenie,

które odbędzie się 08 marca 2018 r,
w Urzędzie Gminy w Popowie, o godz. 10.00

na temat:

Płatności bezpośrednie 2018

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA
PZDR w Kłobucku TEL. 34 3100 100

artykuł nr 45

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA z dnia 22 lutego 2017 roku

artykuł nr 46

OGŁOSZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI znak: WOOŚ.420.71.2018.JCh.4 z dnia 15 lutego 2018 r

artykuł nr 47

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI znak:WOOŚ.420.71.2018.JCh.3 z dnia 15 lutego 2018 roku

artykuł nr 48

OGŁOSZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI znak: WOOŚ.420.71.2018.JCh.6 z dnia 16 lutego 2018 r

artykuł nr 49

19 Edycja konkursu na najlepsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne w regionie

Rusza 19 edycja konkursu na najlepsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne w regionie

Celem konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego jest m.in. promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną, przeciwdziałanie degradacji przestrzeni otwartej i zurbanizowanej, podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania przestrzeni oraz poprawa wizerunku województwa i wzrost jego konkurencyjności. Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice i Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział Katowice.

Do udziału w konkursie można zgłaszać realizacje z terenu województwa śląskiego, które zostały zakończone w ubiegłym roku kalendarzowym.

Jury spośród realizacji spełniających warunki formalne najpierw nominuje najlepsze do otrzymania odpowiednich nagród, a następnie spośród nominowanych realizacji wybierze laureatów. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 60 tys. zł.

Oceny dokonają także internauci w trakcie specjalnego plebiscytu publiczności organizowanego na stronie województwa, a realizacji, która otrzyma największą liczbę głosów w plebiscycie internetowym, zostanie przyznana specjalna nagroda internautów.

Nominowane i wyróżnione realizacje zostaną zgłoszone do ogólnopolskiej edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Termin zgłoszeń upływa w tym roku 30 kwietnia br. Głosowanie internautów trwać będzie przez cały lipiec.

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej: >http://npp.slaskie.pl/

artykuł nr 50

Informacja Urzęd Stanu Cywilnego

W dniu 12.02.2018r. (poniedziałek) Urząd Stanu Cywilnego będzie czynny od 9.00 do 12.00.

Załączniki:
Informacja Urzęd Stanu Cywilnego 117.692 KB
artykuł nr 51

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH znak: WOOŚ.4201.6.2016.AS2.20 z dnia 30 stycznia 2018 roku

artykuł nr 52

OKÓLNIK

Wójt Gminy Popów informuje, iż zgodnie z § 6 Uchwały Nr 211/XXXV/2017Rady Gminy Popów z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów oraz  art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny. W związku z powyższym zobowiązuję mieszkańców gminy Popów do dostosowania się do w/w przepisów.
 

Załączniki:
Treść okólnika 187.608 KB
artykuł nr 53

Informacja dotycząca wymiany dowodów osobistych

Wójt Gminy Popów uprzejmie informuje mieszkańców o obowiązku wystąpienia o wydanie nowego dowodu osobistego w przypadku nieważności lub zbliżającego się upływu terminu ważności tego dokumentu.

Konsekwencją związaną z brakiem ważnego dokumentu tożsamości jest brak możliwości potwierdzenia tożsamości w różnych instytucjach, czy załatwienie sprawy m.in. w banku, urzędzie.

Informujemy, że wniosek o wydanie dowodu osobistego wraz z aktualną fotografią można złożyć w Urzędzie Gminy Popów w godzinach urzędowania, lub w dowolnej gminie na terytorium RP.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego każdy składa osobiście i dowód osobisty odbiera osobiście w siedzibie organu gminy, w której został złożony wniosek. Wniosek o wydanie dowodu osobistego nie może być przesłany drogą pocztową.

Można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem strony internetowej obywatel.gov.pl  jeżeli osoba posiada podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. 

artykuł nr 54

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na:

„Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1
w miejscowości Rębielice Królewskie, gmina Popów”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacja sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska można zapoznać się w Urzędzie Gminy Popów - Zawady, ul. Częstochowska 6, pok. nr 19 w godzinach pracy urzędu w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Rębielice Królewskie.

artykuł nr 55

Informacja w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 roku na terenie gminy Popów.

Na podstawie art. 4 ust.4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 z póżn. zm.) Wójt Gminy Popów informuje, że w 2018 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do Wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym: dzierżawcy) w dwóch terminach tj.:

- od 01 lutego 2018 roku do 28 lutego 2018 roku,

wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej  

  w okresie od 01 sierpnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku,

- od 01 sierpnia 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku,

  wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej

  w okresie od 01 lutego 2018 roku do 31 lipca 2018 roku.

Limit zwrotu podatku w 2018 roku ustala się w wysokości 86,00 zł na 1 ha powierzchni użytków rolnych.

  Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 30 listopada 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2215) ustala się stawkę zwrotu podatku akcyzowego w 2018 roku w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Wypłata zwrotu podatku nastąpi w terminach:

 *3-30 kwietnia 2018 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

 *1-31 października 2018 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub na asygnatę bankową

w Banku Spółdzielczym w Popowie z/s w Zawadach.

 Wnioski na zwrot podatku akcyzowego (wg załącznika do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. poz.789) należy złożyć w Urzędzie Gminy Popów pokój nr 17, do wniosku - dołączyć faktury VAT na zakupiony olej napędowy w/w terminach. 

artykuł nr 56

Informacja o dniu wolnym od pracy - 29 stycznia 2018 r.

Informujemy, że w dniu 29 stycznia (poniedziałek) 2018 roku Urząd Gminy Popów będzie nieczynny.

 

(Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy za 6 stycznia 2018 roku, który wypada w sobotę pracownikom przysługuje dzień wolny od pracy)

Dostępne kategorie:
2013
2014
2015
2016
2017
2018