artykuł nr 1

Uchwała Nr 223/XXXVI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 29.12.2005 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Zborach
Załączniki:
Treść uchwały 22.000 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 222/XXXVI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 29.12.2005 r. w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Załączniki:
Treść uchwały 22.500 KB
artykuł nr 3

Uchwała 221/XXXVI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 29.12.2005 r. w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów
Załączniki:
treść uchwały 95.500 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 220/XXXVI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 29.12.2005 r. w sprawie: budżetu gminy na 2006 rok
Załączniki:
Treść uchwały 34.000 KB
Załącznik do uchwały 101.500 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 219/XXXVI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 29.12.2005 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załączniki:
Treść uchwały 20.500 KB
Załącznik do uchwały 475.457 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 218/XXXVI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 29.12.2005 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Popów
Załączniki:
Treść uchwały 34.500 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 217/XXXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23.11.2005 r. w sprawie: opinii przekształcenia ZOZ w Kłobucku poprzez likwidację komórek organizacyjnych:

1. Poradni Reumatologicznej usytuowanej w Szpitalu Rejonowym w Krzepicach ul. Szkolna 1

2. Gabinetu Fizjoterapii usytuowanego w Spitalu Rejonowym w Kłobucku ul. Waszyngtona 9

3. Gabinetu Fizykoterapii stanowiącego komórkę organizacyjnš Wiejskiego Oœrodka Zdrowia w Truskolasach ul. Opolska 8

Załączniki:
Treść uchwały 21.000 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 216/XXXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23.11.2005 r. w sprawie: wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Popów z uwzględnieniem Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009
Załączniki:
Treść uchwały 25.500 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 215/XXXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23.11.2005 r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Popów na 2005 rok
Załączniki:
Treść uchwały 41.000 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr 214/XXXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23.11.2005 r. w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Załączniki:
Treść uchwały 20.000 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr 213/XXXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23.11.2005 r. w sprawie: opłaty miejscowej
Załączniki:
treść uchwały 26.000 KB
artykuł nr 12

Uchwała Nr 212/XXXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23.11.2005 r. w sprawie: opłaty administracyjnej
Załączniki:
treść uchwały 26.500 KB
artykuł nr 13

Uchwała Nr 211/XXXV/2005

Uchwała Rady Gminy z dnia 23.11.2005 r. w sprawie: podatku od posiadania psów
Załączniki:
Treść uchwały 35.000 KB
artykuł nr 14

Uchwała Nr 210/XXXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23.11.2005 r. w sprawie: podatku od środków transportu
Załączniki:
Treść uchwały 48.000 KB
artykuł nr 15

Uchwała Nr 209/XXXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23.11.2005 r. w sprawie: podatku od nieruchomości
Załączniki:
Treść uchwały 28.500 KB
artykuł nr 16

Uchwała Nr 208/XXXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23.11.2005 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości
Załączniki:
Treść uchwały 33.500 KB
Załącznik nr 1 702.332 KB
Załącznik nr 2 564.270 KB
Załącznik nr 3 376.035 KB
Załącznik nr 4 348.020 KB
załącznik nr 5 603.367 KB
załącznik nr 6 630.660 KB
artykuł nr 17

Uchwała Nr 207/XXXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23.11.2005 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjętego uchwałą Nr 107/XVIII/2004 Rady Gminy Popów z dnia 29 czerwca 2004r.
Załączniki:
Treść uchwały 24.000 KB
artykuł nr 18

Uchwła Nr 206/XXXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23.11.2005 r. w sprawwie: upoważnienia Wójta Gminy Popów do ustalania wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Załączniki:
Treść uchwały 20.500 KB
artykuł nr 19

Uchwała Nr 205/XXXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23.11.2005 r. w sprawie: zmiany regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie Popów wprowadzonego Uchwałą Nr 163/XXXVI/2005 r. Rada Gminy Popów

Załączniki:
Treść uchwały 25.000 KB
artykuł nr 20

Uchwała Nr 204/XXXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23.11.2005 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za prac oraz zasady przyznawania  nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Popów, dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w 2006 roku.
Załączniki:
Treść uchwały 60.500 KB
artykuł nr 21

Uchwałą Nr 203/XXXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23.11.2005 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2006 rok
Załączniki:
Treść uchwały 20.500 KB
załącznik 32.500 KB
artykuł nr 22

Uchwała Nr 202/XXXIV/2005

obrazek

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 07.11.2005 r. w sprawie: wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Popów z uwzględnieniem Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu „fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości”- komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” 

Załączniki:
Treść uchwały 38.500 KB
artykuł nr 23

Uchwała Nr 201/XXXIII/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.10.2005 r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Popów na rok 2005
Załączniki:
Treść uchwały 34.500 KB
artykuł nr 24

Uchwała Nr 200/XXXII/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 06.10.2005 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
Treść uchwały 32.500 KB
artykuł nr 25

Uchwała Nr 199/XXXII/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 06.10.2005 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych.

Załączniki:
Treść uchwały 22.000 KB
artykuł nr 26

Uchwałą Nr 198/XXXII/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 06.10.2005 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 187/XXXI/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie obniżenia czynszu w stosunku do najemców lokali mieszkalnych o niskich dochodach.

Załączniki:
Treść uchwały 20.000 KB
artykuł nr 27

Uchwała Nr 197/XXXII/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 06.10.2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Popów

Załączniki:
Treść uchwały 21.000 KB
Załącznik do uchwały 2.675 MB