artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 159/XXVII/2016

UCHWAŁA NR 159/XXVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 146/XXV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 24 listopada 2016 roku

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 158/XXVII/2016

UCHWAŁA NR 158/XXVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wpólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 157/XXVII/2016

UCHWAŁA NR 157/XXVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popów"  

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 156/XXVII/2016

UCHWAŁA NR 156/XXVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem i Gminą Działoszyn, a Gminą Popów w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Zalesiaki Pieńki w gminie Działoszyn

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 155/XXVII/2016

UCHWAŁA NR 155/XXVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2017 rok

artykuł nr 6

UCHWAŁA NR 154/XXVII/2016

UCHWAŁA NR 154/XXVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok

artykuł nr 7

UCHWAŁA NR 153/XXVII/2016

UCHWAŁA NR 153/XXVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2017-2027

artykuł nr 8

UCHWAŁA NR 152/XXVII/2016

UCHWAŁA NR 152/XXVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Popów na 2017 rok

artykuł nr 9

UCHWAŁA NR 151/XXVII/2016

UCHWAŁA NR 151/XXVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2016-2026

artykuł nr 10

UCHWAŁA NR 150/XXVII/2016

UCHWAŁA NR 150/XXVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 11

UCHWAŁA NR 149/XXVI/2016

UCHWAŁA NR 149/XXVI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych

artykuł nr 12

UCHWAŁA NR 148/XXVI/2016

UCHWAŁA NR 148/XXVI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017

artykuł nr 13

UCHWAŁA NR 147/XXVI/2016

UCHWAŁA NR 147/XXVI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości

artykuł nr 14

UCHWAŁA NR 146/XXV/2016

UCHWAŁA NR 146/XXV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 170/XXX/2009 Rady Gminy Popów z dnia 29 października 2009 roku w sprawie opłaty miejscowej

artykuł nr 15

UCHWAŁA NR 145/XXV/2016

UCHWAŁA NR 145/XXV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Płaczki

artykuł nr 16

UCHWAŁA NR 144/XXV/2016

UCHWAŁA NR 144/XXV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018"

artykuł nr 17

UCHWAŁA NR 143/XXV/2016

UCHWAŁA NR 143/XXV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych

artykuł nr 18

UCHWAŁA NR 142/XXV/2016

UCHWAŁA NR 142/XXV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości

artykuł nr 19

UCHWAŁA NR 141/XXV/2016

UCHWAŁA NR 141/XXV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017

artykuł nr 20

UCHWAŁA NR 140/XXV/2016

UCHWAŁA NR 140/XXV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości

artykuł nr 21

UCHWAŁA NR 139/XXV/2016

UCHWAŁA NR 139/XXV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

artykuł nr 22

UCHWAŁA NR 138/XXV/2016

UCHWAŁA NR 138/XXV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 23

UCHWAŁA NR 137/XXIV/2016

UCHWAŁA NR 137/XXIV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów i przewidywanych skutków likwidacji gimnazjów w gminach członkowskich

artykuł nr 24

UCHWAŁA NR 136/XXIV/2016

UCHWAŁA NR 136/XXIV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie Akt utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Popowie

artykuł nr 25

UCHWAŁA NR 135/XXIV/2016

UCHWAŁA NR 135/XXIV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A.

artykuł nr 26

UCHWAŁA NR 134/XXIV/2016

UCHWAŁA NR 134/XXIV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Gminie Popów na lata 2016-2026

artykuł nr 27

UCHWAŁA NR 133/XXIV/2016

UCHWAŁA NR 133/XXIV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 28

UCHWAŁA NR 132/XXIII/2016

UCHWAŁA NR 132/XXIII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 22 września 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Gminie Popów

artykuł nr 29

UCHWAŁA NR 131/XXII/2016

UCHWAŁA NR 131/XXII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 30

UCHWAŁA NR 130/XXII/2016

UCHWAŁA NR 130/XXII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności w związku z realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

artykuł nr 31

UCHWAŁA NR 129/XXII/2016

UCHWAŁA NR 129/XXII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Popów do Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

artykuł nr 32

UCHWAŁA NR 128/XXII/2016

UCHWAŁA NR 128/XXII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zborach

artykuł nr 33

UCHWAŁA NR 127/XXI/2016

UCHWAŁA NR 127/XXI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zborach

artykuł nr 34

UCHWAŁA NR 126/XXI/2016

UCHWAŁA NR 126/XXI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu

artykuł nr 35

UCHWAŁA NR 125/XXI/2016

UCHWAŁA NR 125/XXI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu Górnym

artykuł nr 36

UCHWAŁA NR 124/XXI/2016

UCHWAŁA NR 124/XXI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie

artykuł nr 37

UCHWAŁA NR 123/XXI/2016

UCHWAŁA NR 123/XXI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Więckach

artykuł nr 38

UCHWAŁA NR 122/XXI/2016

UCHWAŁA NR 122/XXI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienie pogrzebu przez Gminę Popów

artykuł nr 39

UCHWAŁA NR 121/XXI/2016

UCHWAŁA NR 121/XXI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

artykuł nr 40

UCHWAŁA NR 120/XXI/2016

UCHWAŁA NR 120/XXI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach środków pieniężnych z budżetu Gminy Popów

artykuł nr 41

UCHWAŁA NR 119/XXI/2016

UCHWAŁA NR 119/XXI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Popów oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Popów

artykuł nr 42

UCHWAŁA NR 118/XXI/2016

UCHWAŁA NR 118/XXI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

artykuł nr 43

UCHWAŁA NR 117/XXI/2016

UCHWAŁA NR 117/XXI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów

artykuł nr 44

UCHWAŁA NR 116/XXI/2016

UCHWAŁA NR 116/XXI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 45

UCHWAŁA NR 115/XX/2016

UCHWAŁA NR 115/XX/2016 Rady Gminy Popów z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Popów w latach 2014-2032"

artykuł nr 46

UCHWAŁA NR 114/XX/2016

UCHWAŁA NR 114/XX/2016 Rady Gminy Popów z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 105/XVIll/2016 Rady Gminy Popów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Popów

artykuł nr 47

UCHWAŁA NR 113/XX/2016

UCHWAŁA NR 113/XX/2016 Rady Gminy Popów z dnia 2 czerwca 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Popów.

artykuł nr 48

UCHWAŁA NR 112/XX/2016

UCHWAŁA NR 112/XX/2016 Rady Gminy Popów z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

artykuł nr 49

UCHWAŁA NR 111/XX/2016

UCHWAŁA NR 111/XX/2016 Rady Gminy Popów z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2016-2026

artykuł nr 50

UCHWAŁA NR 110/XX/2016

UCHWAŁA NR 110/XX/2016 Rady Gminy Popów z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 51

UCHWAŁA NR 109/XX/2016

UCHWAŁA NR 109/XX/2016 Rady Gminy Popów z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Wiesławy Kleszcz na działalność Wójta Gminy Popów

artykuł nr 52

UCHWAŁA NR 108/XIX/2016

UCHWAŁA NR 108/XIX/2016 Rady Gminy Popów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 53

UCHWAŁA NR 107/XIX/2016

UCHWAŁA NR 107/XIX/2016 Rady Gminy Popów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

artykuł nr 54

UCHWAŁA NR 106/XVIII/2016

UCHWAŁA NR 106/XVIII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/XVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2016”

artykuł nr 55

UCHWAŁA NR 105/XVIII/2016

UCHWAŁA NR 105/XVIII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Popów

artykuł nr 56

UCHWAŁA NR 104/XVIII/2016

UCHWAŁA NR 104/XVIII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Popów

artykuł nr 57

UCHWAŁA NR 103/XVIII/2016

UCHWAŁA NR 103/XVIII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów

artykuł nr 58

UCHWAŁA NR 102/XVIII/2016

UCHWAŁA NR 102/XVIII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

artykuł nr 59

UCHWAŁA NR 101/XVIII/2016

UCHWAŁA NR 101/XVIII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

artykuł nr 60

UCHWAŁA NR 100/XVIII/2016

UCHWAŁA NR 100/XVIII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie

artykuł nr 61

UCHWAŁA NR 99/XVIII/2016

UCHWAŁA NR 99/XVIII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia finansowego Gminy Popów za 2015 rok, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok

artykuł nr 62

UCHWAŁA NR 98/XVIII/2016

UCHWAŁA NR 98/XVIII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2016-2026

artykuł nr 63

UCHWAŁA NR 97/XVIII/2016

UCHWAŁA NR 97/XVIII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 64

UCHWAŁA NR 96/XVII/2016

UCHWAŁA NR 96/XVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nieruchomości położonych w Smolarzach

artykuł nr 65

UCHWAŁA NR 95/XVII/2016

UCHWAŁA NR 95/XVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

artykuł nr 66

UCHWAŁA NR 94/XVII/2016

UCHWAŁA NR 94/XVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie śląskiego Instytutu Onkologii

artykuł nr 67

UCHWAŁA NR 93/XVII/2016

UCHWAŁA NR 93/XVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki

artykuł nr 68

UCHWAŁA NR 92/XVII/2016

UCHWAŁA NR 92/XVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok

artykuł nr 69

UCHWAŁA NR 91/XVII/2016

UCHWAŁA NR 91/XVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2016"

artykuł nr 70

UCHWAŁA NR 90/XVII/2016

UCHWAŁA NR 90/XVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 71

UCHWAŁA NR 89/XVI/2016

UCHWAŁA NR 89/XVI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie Rocznego Planu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

artykuł nr 72

UCHWAŁA NR 88/XVI/2016

UCHWAŁA NR 88/XVI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Popów

artykuł nr 73

UCHWAŁA NR 87/XVI/2016

UCHWAŁA NR 87/XVI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów