artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 192/XXXII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:
Treść uchwały 1.650 MB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 191/XXXI/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Popów oraz określenia dokumentów niezbędnych dopotwierdzenia tych kryteriów

Załączniki:
Treść uchwały 54.574 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 190/XXXI/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Załączniki:
Treść uchwały 37.603 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 189/XXXI/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Katowicach

Załączniki:
Treść uchwały 42.365 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 188/XXXI/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 6

UCHWAŁA NR 187/XXXI/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Popów za 2016 rok

Załączniki:
Treść uchwały 39.917 KB
artykuł nr 7

UCHWAŁA NR 186/XXXI/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Załączniki:
Treść uchwały 31.580 KB
artykuł nr 8

UCHWAŁA NR 185/XXXI/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2017-2027

Załączniki:
Treść uchwały 932.547 KB
artykuł nr 9

UCHWAŁA NR 184/XXXI/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

Załączniki:
Treść uchwały 175.059 KB
artykuł nr 10

UCHWAŁA NR 183/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie stanowiska dotyczącego XX-Iecia Konstytucji RP

Załączniki:
Treść uchwały 91.685 KB
artykuł nr 11

UCHWAŁA NR 182/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziału kl. VI Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego od kl.VII do VIII w latach szkolnych 2017/2018-2018/19 w szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Pawła II w Zawadach

Załączniki:
Treść uchwały 126.119 KB
artykuł nr 12

UCHWAŁA NR 181/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziału kl, IIIb Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego od ki. IV do VIII w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022 w szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Pawła II w Zawadach

Załączniki:
Treść uchwały 53.087 KB
artykuł nr 13

UCHWAŁA NR 180/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Zawadach przy ul. Szkolnej 8

Załączniki:
Treść uchwały 174.608 KB
artykuł nr 14

UCHWAŁA NR 179/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawiew sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Popów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Załączniki:
Treść uchwały 65.766 KB
artykuł nr 15

UCHWAŁA NR 178/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do kias I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Załączniki:
Treść uchwały 66.205 KB
artykuł nr 16

UCHWAŁA NR 177/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Załączniki:
Treść uchwały 210.141 KB
artykuł nr 17

UCHWAŁA NR 176/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2017”

Załączniki:
Treść uchwały 206.101 KB
artykuł nr 18

UCHWAŁA NR 175/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawiew sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Załączniki:
Treść uchwały 66.537 KB
artykuł nr 19

UCHWAŁA NR 174/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie i Gminnego Centrum Kultury w Popowie

Załączniki:
Treść uchwały 195.679 KB
artykuł nr 20

UCHWAŁA NR 173/XXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2018 r. środków stanowiących fundusz sołecki

Załączniki:
Treść uchwały 33.717 KB
artykuł nr 21

UCHWAŁA NR 172/XXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2017-2027

Załączniki:
Treść uchwały 922.028 KB
artykuł nr 22

UCHWAŁA NR 171/XXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

Załączniki:
Treść uchwały 52.155 KB
artykuł nr 23

UCHWAŁA NR 170/XXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2017-2027

obrazek
Załączniki:
Treść uchwały 1,007.141 KB
artykuł nr 24

UCHWAŁA NR 169/XXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

Załączniki:
Treść uchwały 73.974 KB
artykuł nr 25

UCHWAŁA NR 168/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok

Załączniki:
Treść uchwały 106.277 KB
artykuł nr 26

UCHWAŁA NR 167/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie

artykuł nr 27

UCHWAŁA NR 166/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych

Załączniki:
Treść uchwały 105.450 KB
artykuł nr 28

UCHWAŁA NR 165/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury w Popowie

Załączniki:
Treść uchwały 215.775 KB
artykuł nr 29

UCHWAŁA NR 164/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Popowie

Załączniki:
Treść uchwały 68.635 KB
artykuł nr 30

UCHWAŁA NR 163/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchylająca uchwałę akt utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Popowie

Załączniki:
Treść uchwały 102.307 KB
artykuł nr 31

UCHWAŁA NR 162/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Załączniki:
Treść uchwały 300.786 KB
artykuł nr 32

UCHWAŁA NR 161/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie przyjętego uchwałą Nr 100/XVIII/2016 z dnia 19 maja 2016 r.

Załączniki:
Treść uchwały 105.528 KB
artykuł nr 33

UCHWAŁA NR 160/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie

Załączniki:
Treść uchwały 105.528 KB