artykuł nr 1

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie

Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 03.11.2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych na 21 listopada 2010 r.

artykuł nr 2

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie

Uchwała nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 03.11.2010 r. w sprawielisty kandydatów na Wójta Gminy Popów w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Popów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

artykuł nr 4

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie

Uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 03.11.2010 r. w sprawie losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych do rady gminy Popów

artykuł nr 5

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o terminie i miejscu losowania kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej.

artykuł nr 6

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

artykuł nr 7

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Popowie z dnia 28 października 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Popów w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 .r

artykuł nr 8

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów z dnia 26 pażdziernika 2010 w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

artykuł nr 9

INFORMACJE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POPOWIE

artykuł nr 10

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

artykuł nr 11

PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA

W związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na 21 listopada 2010 r., Wójt Gminy Popów informuje, że przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach.

Szczegółowe zasady w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2010 r. (Dz.U. Nr 170, poz. 1146).

Kto może ustanowić pełnomocnika?

 1. Osoba posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także posiadająca równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:
  • całkowitej niezdolności o pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art.13 ust.5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych;
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art.13 ust 5 ustawy wym w pkt 1;
  • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust 2 ustawy wym. w pkt 1;
  • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  • orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
  • osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny;
 2. osoba, która najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat

Kto może być pełnomocnikiem?

 • osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania;

Kto nie może być pełnomocnikiem?

 • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • mężowie zaufania;
 • kandydaci na radnego oraz na wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka itd.), zstępny (córka, syn, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Jak udzielić pełnomocnictwa?

 • w celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek (na druku) do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (na druku)
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat

Ważne terminy:

 • Wniosek należy złożyć najpóźniej:
  • do dnia 12 listopada 2010 r. - w tzw. I turze wyborów (art. 205 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.)
  • do dnia 25 listopada 2010 r. - w tzw. II turze wyborów, gdy akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony po dniu pierwszego głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa ma prawo:

 • cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów tj. do 19 listopada 2010 - w tzw. I turze wyborów i do dnia 03 grudnia 2010r. - w tzw. II turze wyborów poprzez złożenie stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa
 • do głosowania osobistego pod warunkiem głosowania wcześniej niż pełnomocnik.

Gdzie można składać wnioski?
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska 6, 42-100 Popów, pok. 15

 

artykuł nr 12

Informacja Wójta Gminy Popów

Informacja Wójta Gminy Popów z dnia 30 września 2010 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010.r

artykuł nr 13

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów z dnia 30 września 2010 w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczyh ich granicach i numerach liczbie radnych wybieranych w kazdym okręgu wyborczym oraz o wynaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

artykuł nr 14

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego