artykuł nr 1

Informacja w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 roku na terenie gminy Popów.

Na podstawie art. 4 ust.4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 z póżn. zm.) Wójt Gminy Popów informuje, że w 2018 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do Wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym: dzierżawcy) w dwóch terminach tj.:

- od 01 lutego 2018 roku do 28 lutego 2018 roku,

wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej  

  w okresie od 01 sierpnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku,

- od 01 sierpnia 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku,

  wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej

  w okresie od 01 lutego 2018 roku do 31 lipca 2018 roku.

Limit zwrotu podatku w 2018 roku ustala się w wysokości 86,00 zł na 1 ha powierzchni użytków rolnych.

  Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 30 listopada 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2215) ustala się stawkę zwrotu podatku akcyzowego w 2018 roku w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Wypłata zwrotu podatku nastąpi w terminach:

 *3-30 kwietnia 2018 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

 *1-31 października 2018 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub na asygnatę bankową

w Banku Spółdzielczym w Popowie z/s w Zawadach.

 Wnioski na zwrot podatku akcyzowego (wg załącznika do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. poz.789) należy złożyć w Urzędzie Gminy Popów pokój nr 17, do wniosku - dołączyć faktury VAT na zakupiony olej napędowy w/w terminach.