artykuł nr 1

Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 29.03.2018

RG.0002.03.2018r.

 

 

Na podstawie art.20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XLIII sesje Rady Gminy Popów z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.  Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

6.  Informacja o stanie środowiska w Gminie Popów za 2017 r.

7.  Informacja na temat funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Zawadach i gminnej oczyszczalni ścieków w Popowie.

8.  Informacja z działalności ODR w Kłobucku.

9.  Sprawozdanie z działalności Izb Rolniczych.

10.  Informacje z działalności LGD.

11.  Informacja o funkcjonowaniu Stowarzyszenia do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

12.  Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca dopłat bezpośrednich.

13.  Dyskusja.

14.  Interpelacje i zapytania radnych.

15.  Zapytania sołtysów i mieszkańców.

16.  Podjęcie uchwał:

-  w sprawie zmian w budżecie gminy

-  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028

-  w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

-  w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy

-  w sprawie wydzielenia środków na fundusz sołecki w 2019 r.

-  w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2018".

17.  Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Gminy.

Sesja odbędzie się 29 marca 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów Zawady ul. Częstochowska 6.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.

( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia kierownictwu w zakładzie pracy celem zwolnienia od pracy zawodowej.

Załączniki:
Informacja o Sesji Rady Gminy Popów451.817 KB