artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POPÓW o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamieńszczyzna

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY POPÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamieńszczyzna

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Popów uchwały Nr 192/XXXII/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kamieńszczyzna oraz uchwały Nr 257/XLII/2018 z dnia  15 lutego 2018 r. o zmianie ww. uchwały w zakresie załącznika graficznego.

Granicą opracowania planu objęty jest obszar w miejscowości Kamieńszczyzna, zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały Nr 257/XLII/2018 Rady Gminy Popów z dnia 15 lutego 2018 r.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 21 maja 2018 r. na adres: Urząd Gminy Popów, 42–110 Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

  Na podstawie art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam jednocześnie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww projektu planu. Wnioski i uwagi do wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 21 maja 2018 r. na adres: Urząd Gminy Popów, 42–110 Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, drogą elektroniczną lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Popów.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Popów.