artykuł nr 1

Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 24.05.2018

RG.0002.05.2018

 

 

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XLV sesje Rady Gminy Popów z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Instytucji Kultury za 2017 rok.

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.

9. Przedstawienie opinii RIO o wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok.

10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium

Wójtowi Gminy za 2017 rok.

11. Przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia

absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok.

12. Prezentacja z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

13. Dyskusja.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Zapytania sołtysów i mieszkańców.

16. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania

budżetu za 2017 rok;

- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu

Gminy Popów za 2017 rok.

- w sprawie zmian w budżecie gminy;

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028;

- w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na rok 2018;

- w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych na

terenie gminy Popów;

- w sprawie zmiany uchwały o pomocy finansowej dla powiatu kłobuckiego.
- w sprawie uchylenia uchwały nr 255/XLII/2018 Rady Gminy Popów z dnia 15.02.2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie.

17. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Gminy.

Sesja odbędzie się 24 maja 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska 6.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Wróż

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.

( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia kierownictwu w zakładzie pracy celem zwolnienia od pracy zawodowej.