Mapa serwisu BIP

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw

Podatki

Środki transportowe

Małżeństwa, narodziny, zgony

Dowody osobiste

Meldunki

Wojsko

Mieszkania

Nieruchomości

Podział nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Wnioski

Działalność gospodarcza

Zezwolenia i decyzje

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży

Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Zaświadczenia

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych

Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy

Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej

Interpretacje Indywidualne