artykuł nr 1

Wójt Gminy Popów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Popów

Załączniki:
Treść ogłoszenia84 KB
artykuł nr 2

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE OBRAD SESJI ORAZ KOMISJI RADY GMINY POPÓW

ZAWIADOMIENIE


Informuję mieszkańców gminy Popów, że w dniu 31 grudnia 2013 r o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów odbędzie się sesja Rady Gminy Popów. Głównym tematem sesji będzie:
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.   Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
5.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej
6.  Budżet Gminy na 2014 rok
7.  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 r
8.  Dyskusja.
9.  Interpelacje i zapytania radnych.
10.  Zapytania sołtysów i mieszkańców
11.  Podjęcie uchwał w sprawie:
-  uchwalenie budżetu gminy za 2014rok
-  zmian w budżecie gminy
-  zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2013-2023
-  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2024
-  przyjęcie planów pracy Rady Gminy i komisji Rady Gminy na 2014 rok
-  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
-  przyjęcia programu profilaktycznego dotyczącego raka szyjki macicy.
12. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy Popów
 

W DNIU 30 GRUDNIA 2013 ROKU O GODZ.9.00 ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY.
 

 

artykuł nr 3

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY POPÓW Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO

S p r a w o z d a n i e

Wójta Gminy Popów

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które dotyczyły Rocznego  „programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”. 

W dniu 12 marca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Artykuł 5 ust. 5a tej ustawy zobowiązuje organ stanowiący samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ichdziałalności statutowej. 

W związku z powyższym Wójt Gminy Popów wydał zarządzenie ZW.0050.82.2013 z dnia    7 listopada 2013 r. w sprawie  przeprowadzania konsultacji  projektu Programu Gminy Popów z organizacji pozarządowych i innymi podmiotami na rok 2014 w którym określił, że konsultacje odbędą się w dniach od 8 listopada 2013 r. do 21 listopada 2013 r. Projekt Programu został zamieszczony w dniu 8 listopada 2013 r. na stronie internetowej Gminy Popów www.gminapopow.pl, na stronie BIP w zakładce „Organizacje pozarządowe”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów . 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczone w dniu 25 listopada 2013 r. na stronie na stronie BIP w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz przedstawione Radzie Gminy wraz z projektem Uchwały w sprawie przyjęcia Programu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego, zgodnie z powyższym

harmonogramem, nie wniesiono uwag. 

W związku z powyższym przedkłada się Radzie Gminy Popów projekt Programu do

uchwalenia.

artykuł nr 4

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2013r.

Wójt Gminy Popów przeprowadza w dniach: od 13.02.2013 do 26.02.2013 społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi  na 2013r.

Podmioty biorące udział w konsultacjach przesyłają swoje uwagi i opinie  drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@gminapopow.pl  lub drogą  pocztową na adres:  Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów,  w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konsultacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Popów, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Popów oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Popów

 

ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.82.2013 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 7 listopada 2013r . w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY POPÓW NR ZW.0050.82.2013 Z DNIA 7.11.2013

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY POPÓW NR ZW.0050.82.2013 Z DNIA 7.11.2013
 
   
 
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Zawady

Załączniki:
Treść obwieszczenia83 KB