artykuł nr 1

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk Masy Upadłości „DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE" S.A. w upadłości likwidacyjnej 42-200 Częstochowa AL NMP 52 ogłasza sprzedaż z wolnej nieruchomości - wykaz w załączniku poniżej.
artykuł nr 2

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Wójt Gminy Popów informuje o zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, oraz odpadów wielkogabarytowych (meble) zgodnie z niżej podanym harmonogramem. Prosimy o wystawianie odpadów przed swoją posesję w podanych terminach do godziny 700.

Harmonogram zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, oraz odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Popów

 

DATA ULICE, MIEJSCOWOŚCI
06.11.2014CZWARTEK   DĘBIE, DĄBROWA, LELITY, SMOLARZE, WIĘCKI, WRZOSY, FLORIANÓW, POPÓW: (UL.JANA DŁUGOSZA, UL.OGRODOWA, UL.OSIEDLOWA, UL.PAJĘCZAŃSKA, UL.PCK, UL.STRAŻACKA, UL.SZLACHECKA, UL.WIELUŃSKA, UL.WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA,) ZBORY.
07.11.2014PIĄTEK ANTONIE, MARIANÓW, PŁACZKI, WĄSOSZ DOLNY, WĄSOSZ GÓRNY, ANNOLESIE, BRZÓZKI, DĄBRÓWKA, KULE, NOWA WIEŚ.
14.11.2014PIATEK KAMIEŃSZCZYZNA, RĘBIELICE KRÓLEWSKIE, ZAWADY.

 

artykuł nr 3

INFORMACJA

Na podstawie § 7 ust.2 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Popów w związku z art.130 §2 Kodeksu Pracy (tekst jednolity Dz.U z 1998 r Nr 21 poz. 94 z późn. zm) i zarządzeniem Nr 0050.3.2014 Wójta Gminy Popów z dnia 02 stycznia 2014 w sprawie: dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Popów, informuję, że dzień 10 listopada 2014 roku jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Popów.
artykuł nr 4

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2015r.

Wójt Gminy Popów przeprowadza w dniach: od 09.10.2014 do 22.10.2011 społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi  na 2015r.

Podmioty biorące udział w konsultacjach przesyłają swoje uwagi i opinie  drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@gminapopow.pl  lub drogą  pocztową na adres:  Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów,  w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konsultacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Popów, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Popów oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Popów

 

ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.86.2014 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 7 października 2014r . w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015

ZAŁĄCZNIK-NR-1-DO-ZARZĄDZENIA-WÓJTA-GMINY-POPÓW-NR-ZW.0050.86.2014-Z-DNIA-7.10.2014

ZAŁĄCZNIK-NR-2-DO-ZARZĄDZENIA-WÓJTA-GMINY-POPÓW-NR-ZW.0050.86.2014-Z-DNIA-7.10.2014

artykuł nr 5

INWENTARYZACJA AZBESTU NA TERENIE GMINY POPÓW

W czerwcu bieżącego roku na terenie naszej Gminy została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, iż na terenie Gminy Popów znajduje się 269 100,78 m2 wyrobów zawierających azbest w postaci falistych i płaskich płyt azbestowych. W sumie zinwentaryzowano 2 960 108,58 kg tych wyrobów.

 Co to jest azbest i dlaczego azbest jest niebezpieczny?

 Azbest jest nazwą handlową odnoszącą się do sześciu minerałów włóknistych. Pod względem chemicznym są to uwodnione krzemiany magnezu, żelaza, wapnia i sodu.

Azbest znany jest od kilku tysięcy lat. Szerokie jego zastosowanie nastąpiło w okresie ostatnich 100 lat. Stosowano go w produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych, głównie do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, a także do produkcji rur, kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych, wyrobów tekstylnych, mas ogniotrwałych i uszczelniających. Z uwagi na swoje niewątpliwe zalety, jak odporność na wysokie i niskie temperatury, działanie substancji żrących, elastyczność, dobre właściwości mechaniczne, odporność na wodę morską, wytrzymałość na rozciąganie i zgniatanie, wykorzystywany był jako cenny surowiec również w Polsce.

Dopiero w latach 80-tych ubiegłego  wieku, azbest uznany został za jeden z najbardziej rozpowszechnionych czynników rakotwórczych w środowisku.

Poszczególne państwa Unii Europejskiej,  jak i inne, w tym USA, Kanada i Japonia już w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, zakazały  stosowania azbestu bądź ograniczyły lub zabroniły obrotu materiałami zawierającymi  azbest oraz importu takich materiałów na swój obszar celny. W Polsce ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest rozwiązała problemy związane z produkcją wyrobów zawierających azbest, wprowadzaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polski azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz ich obrotem.

Ustawa zapobiegła dalszemu stosowaniu i wytwarzaniu wyrobów zawierających  azbest, pozostał jednak problem obecności w środowisku ogromnych ilości wyrobów azbestowo-cementowych, które ulegając degradacji stanowią źródło ciągłej emisji  włókien azbestu do powietrza.

Bezpieczne użytkowanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest stosowanych od wielu, wielu lat na terenie kraju musi być prowadzone zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawnymi i odpowiednimi procedurami tak, aby prowadzony proces nie stanowił zagrożenia zdrowia zarówno osób wykonujących te prace, mieszkańców jak również nie stanowił zagrożenia dla Środowiska.

 Co zrobić aby bezpiecznie usunąć azbest?

 Wszyscy mieszkańcy, którzy planują usunąć azbest z terenu swojej posesji nie powinni wykonywać tego samodzielnie. Prace takie należy zlecić specjalistycznej firmie, posiadającej odpowiedni sprzęt i uprawnienia. Najlepiej zgłosić się do Urzędu Gminy, gdzie każdy mieszkaniec otrzyma odpowiednią informację o tym jak bezpiecznie przeprowadzić demontaż pokryć azbestowych oraz o możliwościach otrzymania dofinansowania na wykonanie tych prac.

 „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu”

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Główne cele Programu to:

 1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
 2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
 3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu.

Szacuje się, że na terenie kraju w 2008 r. znajdowało się ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton). Przyjmuje się, iż następujące ilości odpadów zawierających azbest zostaną wycofane z użytkowania w kolejnych latach:

 • w latach 2009–2012 około 28% odpadów (4 mln ton),
 • w latach 2013–2022 około 35% odpadów (5,1 mln ton),
 • w latach 2023–2032 około 37% odpadów (5,4 mln ton).
   

Program tworzy nowe możliwości, m.in.:

 1. składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych,
 2. wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu,
 3. pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania.

 

Więcej informacji o „Programie..” znajdą Państwo na tutaj.