artykuł nr 1

Obwieszczenie

Zawady, 30 grudzień 2015 r.

OŚ.6220.9.2015

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 30, art. 33 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o zakończeniu postepowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na

„Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni dla miejscowości: Smolarze, Dąbrowa i Więcki – Gmina Popów”.

Stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym przypominam, że stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym studium postępowania. Jednocześnie zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych, że z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Popów w pokoju nr 19 od dnia 30 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016 r.

artykuł nr 2

Obwieszczenie

Zawady, dnia 29 grudzień 2015 r.

OŚ.6220.5.2015

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 30, art. 33 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

o zakończeniu postepowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie odcinka drogi powiatowej Nr 2008 S” w miejscowości Popów, Zbory, Florianów”.

Stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym przypominam, że stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym studium postępowania. Jednocześnie zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych, że z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Popów w pokoju nr 19 od dnia 29 grudnia 2015 r. do 19 stycznia 2016 r.

artykuł nr 3

ZAGROŻENIE PTASIĄ GRYPĄ

UWAGA !!!

JAK ZABEZPIECZYĆ DRÓB PRZED GRYPĄ PTAKÓW ?

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku biorąc pod uwagę konieczność wprowadzenia działań zapobiegawczych , mających na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt , związaną z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków oraz ograniczenie bardzo dużych strat ekonomicznych spowodowanych ewentualnym wybuchem choroby , przedstawia zalecenia umożliwiające skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia się choroby. Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt( drobiu) są ptaki wolnożyjące , będące bezobjawowymi nosicielami ptasiej grypy .

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu to :

-gwałtowny spadek produkcji jaj , miękkie skorupy jaj -objawy nerwowe -zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków

-silne łzawienie , obrzęk zatok podoczodołowych – kichanie -duszność -biegunka

Padnięcia mogą być nagłe , bez widocznych objawów . Śmiertelność może dochodzić do 100% .Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt ( woda do picia , pasza) z migrującymi ptakami dzikimi , zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenianie wirusa może następować również poprzez skażoną paszę , sprzęt i środki transportu . Bardzo ważna rolę w rozprzestrzenianiu wirusa odgrywa człowiek .

Główne zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej :

? Izolacja drobiu od czynników zewnętrznych – przetrzymywanie ptaków w zamknięciu

?Ograniczenie kontaktów drobiu z dzikim ptactwem

?Ograniczenie „lotowania” gołębi

?Zabezpieczenie pojemników z woda i pasza dla drobiu lub przetrzymywanie wewnątrz budynków w celu ograniczenia dostępu do nich dzikim ptakom, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa ( zbiorniki wodne i rzeki)

?Ograniczenie do niezbędnego minimum liczby osób zajmujących się obsługa drobiu wraz z wykluczeniem osób które utrzymują drób we własnych zagrodach

?Rozłożenie przed wejściem do budynków fermy drobiu mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym

?Założenie śluz dezynfekcyjnych przed wejściem do budynków fermy drobiu

?Zakaz wjazdu pojazdów na teren fermy poza działaniami koniecznymi

?Obowiązkowa dezynfekcja pojazdów wjeżdżających na teren fermy

?Rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren fermy

?Konieczność używania odzieży ochronnej przez wszystkie osoby znajdujące się na fermie po wcześniejszym pozostawieniu własnej odzieży w szatni

?Konieczność dokładnego mycia i dezynfekcji rak przed wejściem do obiektów , w których utrzymuje się drób

?Osoby bezpośrednio stykające się z drobiem na fermach nie powinny mieć kontaktu z innym ptactwem np. gołębiami

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może powodować wzrost zagrożenia ptasia grypą a co za tym idzie stratami ekonomicznymi powodowanymi szerzeniem się choroby wśród ptaków .

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku zapewnia że nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się konsumentów ptasia grypą poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów .Wszystkie gatunki drobiu przed wysyłką do ubojni maja być obowiązkowo badane przez lekarza weterynarii wystawiającego świadectwo zdrowia , a następnie podlegają badaniu przed i poubojowemu w ubojniach drobiu .

artykuł nr 4

Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregion Północny

Zgromadzenie Ogólne Regionalnych Inwestycji Terytorialnych podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na przyjęcie Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Wykonanie uchwały powierzone zostało Prezydentowi Miasta Częstochowy. Uchwała weszła w życie 25 listopada 2015 r.

 

artykuł nr 5

Obwieszczenie

Zawady, dnia 04 grudzień 2015 r.

OŚ.6220.7.2015

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 211 ze zm.) zawiadamiam iż na wniosek Pana Jerzego Moskała zam. Krasne 974, 36 ? 007 Krasne, zostało wszczęte w dniu 04 grudnia 2015 r. postępowanie w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 850 kW z infrastrukturą towarzyszącą?.

W związku z tym, strony mogą wziąć udział w postępowaniu i zapoznać z jego przebiegiem. Akta sprawy dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Popów - Zawady, ul. Częstochowska 6, pok. nr. 19. Wnioski na piśmie można zgłaszać do Urzędu Gminy Popów w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały