artykuł nr 1

Okólnik Wójta Gminy Popów w sprawie wywozu nieczystości ciekłych

Zawady, dn. 27.12.2017 r.

OKÓLNIK

Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców naszej gminy, że od dnia 02 stycznia 2018 roku Gmina Popów realizować będzie odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków gminnym zestawem asenizacyjnym.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać potrzebę odbioru nieczystości w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 12:00 pod numerem tel. 885 221 227.

Cena za odbiór 1 m3 nieczystości ciekłych i osadów wynosi 13.61 zł/brutto plus koszt transportu wynosi 27,00 zł/brutto.

 

artykuł nr 2

Okólnik Wójta Gminy Popów w sprawie spalania odpadów

Zawady dn. 27.12.2017 r.

O K Ó L N I K

  Wójt Gminy Popów informuje, iż zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”, w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713).

artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w gminie Popów w miejscowości Kamieńszczyzna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (sporządzonego zgodnie z uchwałą Nr 192/XXXII/2017 Rady Gminy Popów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Kamieńszczyzna), w dniach od 08 stycznia 2018 r. do 29 stycznia 2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Popów, 42–110 Zawady, ul. Częstochowska 6, w godzinach od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w sporządzonym projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 stycznia 2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Popów o godzinie 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Popów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2018 r. Uwagi można składać również w postaci elektronicznej, z zachowaniem warunków określonych w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednocześnie, stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.), informuję o możliwości zapoznania się w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu sporządzonego projektu z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i w terminach podanych powyżej.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do wyłożonego do publicznego wglądu projektu należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie podanym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia tych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Popów.

Wójt Gminy Popów

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów z dnia 14 grudnia 2017 roku dotyczące przedłużenia terminu załatwienia sprawy

Zawady, 14 grudzień 2017 r.

O.Ś.6220.10.2015

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

  Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w związku z art. 49 oraz art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamiam

że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1
w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów”
, Wójt Gminy Popów przedłuża termin załatwienia sprawy. Przedłużenie terminu na załatwienie sprawy wynika z jej skomplikowanego charakteru oraz konieczności poddania analizie nowego materiału dowodowego.

Załatwienie sprawy przewiduje się w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r.

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 05 grudnia 2017 roku