artykuł nr 51

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 lutego 2017 r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2017

artykuł nr 52

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.25.2017 z dnia 23 marca 2017r.

artykuł nr 53

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Popów w oparciu o art. 24 ust. 9 w związku z art. 20 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) informuje mieszkańców, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. obowiązywać będzie na terenie świadczenia przez Gminę Popów usługi polegającej na dostarczeniu i odprowadzaniu ścieków następująca taryfa:

Grupa I- Gospodarstwa domowe do których dostarczana jest woda i (lub) odprowadzane są ścieki

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

Cena netto

Cena brutto*

1.

Cena za dostarczoną wodę

 

zł/m³

2,59

2,80

 

 

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza, rozliczenie należności, utrzymania, w gotowości urządzeń wodociągowych

 

zł/miesiąc

 

2,78

 

3,0

2.

Cena za odbierane ścieki

zł/m³

3,43

3,70

*ceny brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 8%

 

Grupa II – Pozostali odbiorcy do których dostarczana jest woda i (lub) odprowadzane są ścieki

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

Cena netto

Cena brutto*

1.

Cena za dostarczoną wodę

 

zł/m³

3,22

3,48

 

 

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza, rozliczenie należności, utrzymania, w gotowości urządzeń wodociągowych

 

zł/miesiąc

 

2,78

 

3,0

2.

Cena za odbierane ścieki

zł/m³

3,43

3,70

*ceny brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 8%

 

Opłata za wodomierz pobierana będzie do wodomierzy głównych.

artykuł nr 54

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów”.

artykuł nr 55

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Zawady, dn. 10 marca 2017 r.

O.Ś.6220.13.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na:

Przebudowa drogi gminnej G48 w miejscowości Marianów oraz drogi gminnej G47 w miejscowości Annolesie, gmina Popów”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Popów - Zawady,
ul. Częstochowska 6, pok. nr 19 w godzinach pracy urzędu w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

 

Załączniki:
Treść obwieszczenia52 KB
Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013