artykuł nr 11

OBWIESZCZENIE dot. inwestycji "Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów"

Zawady, 15 listopad 2017 r.

 

O.Ś.6220.10.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w związku z art. 49 oraz art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

 

zawiadamiam

 

że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1
w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów” , Wójt Gminy Popów przedłuża termin załatwienia sprawy. Przedłużenie terminu na załatwienie sprawy wynika z jej szczególnie skomplikowanego charakteru oraz konieczności poddania gruntownej analizie obszernego materiału dowodowego.

Załatwienie sprawy przewiduje się w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.

 

 

artykuł nr 12

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELOGABARYTOWYCH, OPON ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 4 grudnia 2017 r. w miejscowościach: Annolesie, Antonie, Dębie, Dąbrowa, Florianów, Lelity, Marianów, Popów, Płaczki, Smolarze, Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny, Więcki, Wrzosy, Zbory organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon od samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu RTV-AGD. Proszę o wystawienie odpadów przed posesję dnia 4 grudnia 2017 r. do godziny 600.

Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 18 grudnia 2017 r. w miejscowościach: Brzózki, Dąbrówka, Kamieńszczyzna, Kule, Nowa Wieś, Rębielice Królewskie, Zawady organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon od samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu RTV-AGD. Proszę o wystawienie odpadów przed posesję dnia 18 grudnia 2017 r. do godziny 600.

Jednocześnie informujemy, że odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane bez elementów szklanych natomiast okna drewniane bez szyb.

artykuł nr 13

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2018r.

Wójt Gminy Popów przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Popów bądź na rzecz jej mieszkańców, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2017 r. poz. 573 z późn. zm.) do zapoznania się z projektem programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy Popów na załączonym formularzu Nr 3:
- drogą elektroniczną, na adres email: ug@gminapopow.pl;

- pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów z dopiskiem ,,Konsultacje programu współpracy na rok 2018”.

Przewiduje się jedynie konsultacje w/w formach.

Termin rozpoczęcia konsultacji 15 listopada 2017 r.
Termin zakończenia konsultacji 28 listopada 2017 r. do godz. 15,00 (liczy się data wpływu do Urzędu).

Uzasadnienie:
Obowiązek konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wynika z art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 573 z późn. zm.).

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Tomasz Dziadak – Referent ds. środków transportowych.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu gminy.

 
artykuł nr 14

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7821.11.2017 z dnia 26 października 2017 r.

artykuł nr 15

Informacja ws. terminu wydawania żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie informuje, że w dniach od 30.10.2017 r. do 31.10.2017 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 będą wydawane produkty żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podporogramie 2017. 

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013