artykuł nr 31

WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z UJĘCIA W KAMIEŃSZCZYŹNIE

artykuł nr 32

WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z UJĘCIA W RĘBIELICACH KRÓLEWSKICH

artykuł nr 33

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zawady, dnia 30 czerwca 2017r.


O BWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Popów uchwały nr 192/XXXI1/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w miejscowości Kamieńszczyzna
Granica obszaru objętego projektem planu, oznaczona została na załączniku graficznym do przywołanej powyżej uchwały.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Popów, 42-110 Zawady, ul. Częstochowska 6, w terminie do dnia 30 lipca 2017r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

artykuł nr 34

ZAWIADOMIENIE

Zawady dnia, 29.06.2017r.

O.S.6220.10.2015

 

Działając na podstawie:

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), dalej ustawa OOS, zawiadamiam strony postępowania,

— art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ zawiadamiam społeczeństwo,

że decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 czerwca 2017, nr O.S.6220.10.2015, Wójt Gminy Popów określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia „Prowadzenie eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. Ci w miejscowości Rębielice Królewskie , gmina Popów”

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie: Urzędu Gminy Popów Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów , pole. Nr 19 w godzinach pracy urzędu w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

 

Art. 49 Kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

Art. 38 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

Art. 74 ust. 3 ustawy OO. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20. stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art, 85 ust. 3 ustawy OOS. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.

 

 

Załączniki:
Treść zawiadomienia267 KB
artykuł nr 35

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.25.2016 z dnia 12 czerwca 2017r.

 

 

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013