artykuł nr 1

Informacja o III Sesji Rady Gminy Popów 28.12.2018

III Sesja Rady Gminy Popów odbędzie się 28 grudnia 2018 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów

artykuł nr 2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawady, dnia 05.12.2018 r.

 INW.6733.6.3.2018

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 02.11.2018 r. na wniosek pełnomocnika Inwestora:

Pana Łukasza Trzepizur
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „EL - LUX”,
Szarlejka, ul. Łukaszewicza 52, 42-130 Wręczyca Wielk
a

reprezentującego spółkę:

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

ul. Podgórska 25 A, 31-358 Kraków

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie linii kablowej 15kV zastępującej demontowaną linię napowietrzną SN w miejscowości Kule oraz Nowa Wieś, gm. Popów.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr ewid. 570/4, 569/2, 568/2, 566/2, 572/1, 572/2, 571/1, 571/2, 579/1, 580/1, 581/1, 582/1, 583/1, 584/1, 585/1, 586/3, 587/3, 588/3, 589/3, 590/3, 591/3, 593/3, 594/3, 595/3, 596/1, 596/2, 601/1 i 601/2 (powstałe po podziale działki nr 601), 602, 1095, 1096 i 1097, obręb Nowa Wieś.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania do dnia wydania decyzji mogą zapoznać się z  aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów. Akta sprawy dostępne są do wglądu w pokoju nr 8 /parter/ w godzinach pracy tutejszego Urzędu Gminy.


 

artykuł nr 3

Praca Urzędu Gminy Popów, USC oraz GOPS w dniach 24.12 oraz 31.12.2018

Informujemy, że dnia 24.12.2018 r. oraz dnia 31.12.2018 r. Urząd Gminy Popów, Urząd Stanu Cywilnego oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będą funkcjonowały w godzinach od 7:30 do 12:00 zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Popów z dnia 04 grudnia 2018 roku.

artykuł nr 4

Sprawozdania z przeprowadzonych badań próbek wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi 03.12.2018r

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

23 listopada 2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 30 listopada 2018 r. do 24 grudnia 2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów, w godzinach od 800 do 1400, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego zgodnie z uchwałą Rady Gminy Popów Nr 192/XXXII/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Kamieńszczyzna, zmienionej uchwałą Rady Gminy Popów Nr 257/XLII/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w sporządzonym projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Popów o godzinie 1530.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Popów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2019 r. Uwagi można składać również w postaci elektronicznej, z zachowaniem warunków określonych w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednocześnie, stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) informuję o możliwości zapoznania się w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu sporządzonego projektu z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i w terminach podanych powyżej.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do wyłożonego do publicznego wglądu projektu należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie podanym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia tych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Popów.

 

 

Wójt Gminy Popów