artykuł nr 6

OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. – dalej zwanym kpa)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

zawiadamia, że w dniu 05.11.2020 r. wydał decyzję znak: PO.RUZ.4210.208m.2020.BS.il dla spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika, obejmującą pozwolenie wodnoprawne na:

1. Wykonanie, odbudowę, przebudowę urządzeń wodnych

2. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzek: Kalinka, Turza, Pankówka, Kocinka, Biała Oksza, Bród, Liswarta – przewodów w rurach osłonowych.

3. Usługi wodne polegające na odprowadzeniu za pośrednictwem projektowanych wylotów – wód opadowych lub roztopowych do wód i do urządzeń wodnych w związku z realizacją zadania „Lot C – prace na liniach kolejowych nr 132, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500)” w ramach projektu POliŚ 5.1-14.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, w godzinach urzędowania (pn-pt, 800 – 1500) po uprzednim uzgodnieniem telefonicznym pod nr tel. 61 8567745.

Od powyższej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W myśl art. 49 kpa zawiadomienie o decyzji uważa się za dokonane ( doręczone) po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

Dzień publicznego obwieszczenia 09.11.2020 r.

Załączniki:
Treść obwieszczenia81 KB
artykuł nr 7

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY POPÓW NR PL-PR2098494 z dnia 22.10.2020

artykuł nr 8

KOMUNIKAT w sprawie zaostrzenia ograniczeń obsługi petentów w Urzędzie Gminy Popów zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

KOMUNIKAT


W obliczu zwiększonej ilości odnotowanych przypadków zachorowania na COVID- 19 i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Urząd Gminy Popów zostaje zamknięty dla petentów od dnia 3 listopada 2020r.

Wszelkie wnioski, podania, petycje, pisma można wrzucać do urny wystawionej w Urzędzie.

Kontakt z urzędnikami jest możliwy tylko elektronicznie lub telefonicznie. Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna.
Zachęcamy do załatwiania spraw za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (www.epuap.gov.pl) lub SEKAP (www.sekap.pl)


Wzory druków znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Popów w zakładce Załatwianie spraw.

Załączniki:
Treść komunikatu32 KB
artykuł nr 9

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 25 maja 2018 r. Nr 34/2018 znak: WOOŚ.420.71.2018.JCh.l0, o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - granica województw śląskie/łódzkie - Zduńska Wola Karsznice"

Załączniki:
Treść obwieszczenia85 KB
artykuł nr 10

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawady, dnia 23.10.2020 r.

IPO.6733.6.7.2020.IB

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2020 poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 23.10.2020 r. na wniosek Inwestora:

TAURON Dystrybucja S.A.
31-035 Kraków, ul. Podgórska 25a
Oddział w Częstochowie
42-202 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 5

reprezentowanego na mocy pełnomocnictwa przez:

Pana Tomasza Kaleta,

P.P.H.U. MAXEN Sp. z o.o.
42-290 Blachownia, ul. Piękna 32

została wydana decyzja Nr IPO.6733.6.6.2020.IB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego stanowiącego część inwestycji pod nazwą:

„Budowa linii kablowej 15 kV w celu powiązania ciągów liniowych SN oraz budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV S-176 „Dąbrowa” wraz z przebudową linii SN i nN na terenie miejscowości Dąbrowa i Julianów”.

Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie obejmującym działki nr ewid. 174/2, 191, 175/1, 75, 27, 30, 31/3, 32/3, 90, 91, 54, 55, 56/12, 56/13, 56/7, 56/11, 57, obręb ewidencyjny  Dąbrowa.

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy Popów w godzinach pracy Urzędu. W związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom jak i pracownikom samorządowym zapoznanie się z aktami sprawy będzie możliwe jedynie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Popów w terminie 14 dni od daty jej publicznego ogłoszenia.

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013