artykuł nr 51

Obwieszczenie znak: GN.683.167.2019FG z dnia 24 lipca 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, działka nr ewid. 159/47, obręb Annolesie, gmina Popów

artykuł nr 52

OGŁOSZENIE

W związku z prowadzoną inwestycją pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów”, Wójt Gminy Popów informuje, że ze względu na planowane wykonywanie nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni,

odcinek drogi gminnej – ulica Traugutta (od numeru domu 118 do skrzyżowania z drogą powiatową –

ul. Witosa),

będzie w dniu 06 sierpnia 2020 roku, w godzinach 7:00 – 21:00 całkowicie wyłączony z ruchu.

Za utrudnienia przepraszamy.

artykuł nr 53

OGŁOSZENIE Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKU o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 z poźn. zm.)

artykuł nr 54

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Zawady, dz. nr 251/1 i 251/4, gm. Popów

Zawady, dn. 30 lipca 2020 r.

IPO.6220.5.2020.GP

 

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

  Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Zawady, dz. nr 251/1 i 251/4, gm. Popów.”

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Popów - Zawady,
ul. Częstochowska 6, pok. nr. 10 w godzinach pracy urzędu w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów
w terminie 30.07.2020 r. – 06.08.2020 r.

Załączniki:
Treść obwieszczenia50 KB
artykuł nr 55

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

IPO.6733.4.2.2020.IB

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 293 z poźn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z poźn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 14 lipca 2020 r. na wniosek Inwestora:

PKP Energetyka S.A.

Ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

reprezentowanego na mocy pełnomocnictwa przez: Pana Sławomira Cybulskiego,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie podziemnej (kablowej) linii WN o napięciu 110 kV relacji: GPZ Rębielice Królewskie – PT Miedźno wraz z rozdzielnią sieciową 110 kV RS Rębielice.

Inwestycja planowana jest do realizacji:

obręb 0013 Rębielice Królewskie, działki nr ewid.:

1980/2; 1981/5 1982/4; 1981/6; 1980/3; 2052; 2053; 1978; 1977; 1976; 1975/2; 1974; 1973; 1972; 1971/2; 1970; 1969; 1968; 1967; 1966; 1965; 1964; 1963; 1962/2; 1961; 1960; 1959; 1958; 1957; 1956; 1955/2; 1954/2; 1953/1; 1953/2; 1952; 1951/2; 1951/1; 1950; 1949; 1948/4; 1947; 1946; 1945/2; 1945/1; 1944; 1943/2; 1942/2; 1941; 1940; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000/1; 2000/2; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006/1; 2006/2; 2007; 2008/2; 2008/1; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019/2; 2020/2; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2034; 2035,

obręb 0007 Kamieńszczyzna, działki nr ewid.:

225; 215/9; 216/7; 215/6; 215/1; 226; 216/6; 216/5; 216/3; 224,

obręb 0017 Zawady, działki nr ewid.:

987; 538/4; 538/7; 533/2; 448/2; 448/3; 449/2; 449/3; 450/2; 450/3; 451/2; 452/2; 452/3; 533/2; 533/3; 452/8; 452/7; 453/3; 454/3; 455/3; 456/3; 954.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z  aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski
i wypowiedzi, co do zebranych dowodów i materiałów. Akta sprawy dostępne są do wglądu w godzinach urzędowania, w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy.

Stosownie do treści art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013