artykuł nr 56

I N F O R M A C J A w sprawie II terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku na terenie gminy Popów

I N F O R M A C J A

W sprawie II terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku na terenie gminy Popów. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 Od dnia 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. 2018 r. poz. 2247 z póżn. zm.). Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Na potrzeby wniosku, który należy złożyć do wójta gminy właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Pobranie druków wniosków o zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Popów  w Zawadach, ul. Częstochowska 6, pokój nr 4 w godzinach urzędowania.

Zawady, dn. 27.07.2020 r.

artykuł nr 57

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Spis rolny to badanie pełne realizowane raz na 10 lat, obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne. W 2010 roku odbył się ostatni Powszechny Spis Rolny. Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest obowiązkowy. Wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Termin spisu rolnego:
Najbliższy spis rolny odbędzie się od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. (według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.).

Forma przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego: Podstawową metodą realizacji spisu rolnego powszechnego będzie samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/

 

artykuł nr 58

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym - Termin przedłużony do 24 lipca 2020 roku

artykuł nr 59

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rębielicach Królewskich

artykuł nr 60

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego znak: IFIII.746.15.2020 z dnia 06.07.2020 r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013