artykuł nr 61

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Zawady, dz. nr 251/1 i 251/4, gm. Popów

Zawady, dn. 14 lipca 2020 r.

IPO.6220.5.2020.GP

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku
z art. 30 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam


 

o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Zawady, dz. nr 251/1 i 251/4, gm. Popów”.


 

Stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym przypominam, że stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym studium postępowania. Jednocześnie zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych, że z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Popów w pokoju nr 10 terminie 7 dni od daty niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej jak również wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

 

 

 

Data wywieszenia: 14.07.2020 r.

Data zdjęcia: 21.07.2020 r.

Załączniki:
Treść zawiadomienia72 KB
artykuł nr 62

Zarządzenie nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP

artykuł nr 63

OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

artykuł nr 64

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: "Budowa masztu antenowego z dociągami na dachu budynku Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, Kule 2, 42-110 Popów"

IPO.6733.3.2.2020.IB

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 17.06.2020 r. na wniosek Inwestora:

Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, Kule 2, 42-110 Kule

reprezentowanego na mocy pełnomocnictwa przez:

Pana Jarosława Polak,
Orange Polska S.A.,
Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie masztu antenowego z dociągami na dachu budynku Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, Kule 2, 42-110 Popów”.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie obejmującym działki nr ewid. 557, 558, 559, 560/2, 561/2, 562/2, 563/2, obręb Nowa Wieś, gm. Popów.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z  aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów. Akta sprawy dostępne są do wglądu w godzinach urzędowania w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy.

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013