artykuł nr 26

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w jednostce ewidencyjnej Popów, obręb Płaczki, oznaczonej jako działka nr 112/2 o pow. 0,0199 ha

Załączniki:
Treść zawiadomienia48 KB
artykuł nr 27

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w jednostce ewidencyjnej Popów, obręb Płaczki, oznaczonej jako działka nr 121/5 o pow. 0,0086 ha

Załączniki:
Treść zawiadomienia68 KB
artykuł nr 28

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 07.09 do 28.09.2020

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów

znajduje się na stronie http://www.bip.gminapopow.pl w karcie "Prawo Lokalne" - "zagospodarowanie przestrzenne"

Bezpośredni link do Projektu studium:

http://www.bip.gminapopow.pl/index.php?job=wiad&idg=3&id=19&x=84&y=&n_id=3840

artykuł nr 29

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy wieży telekomunikacyjnej o wysokości 45,5 m, ramy do posadowienia urządzeń technologicznych, ogrodzenia oraz zasilania

Zawady, dnia 02.09.2020 r.

IPO.6733.5.3.2020.IB

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 23.07.2020 r. na wniosek Inwestora:

T-MOBILE POLSKA S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

reprezentowanego na mocy pełnomocnictwa przez:

Panią Oliwię Niedziałkowską

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie wieży telekomunikacyjnej o wysokości 45,5 m, ramy do posadowienia urządzeń technologicznych, ogrodzenia oraz zasilania (stacja transformatorowa, linia kablowa SN, nN).

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie obejmującym działki nr ewid. 4203/9, 4203/4, 7183, 4265, 4264, 4204, 4319, obręb Rębielice Królewskie, gmina Popów.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z  aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów. Akta sprawy dostępne są do wglądu w godzinach urzędowania w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy.

 

Załączniki:
Treść obwieszczenia701 KB
artykuł nr 30

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POPÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zawady, dnia 28 sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY POPÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), a także uchwały Nr 72/XI/2019 Rady Gminy Popów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: od 7 września 2020 r. do 28 września 2020 r. na sali sesyjnej Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów, w godzinach pracy urzędu. Projekt przedmiotowego Studium wraz z prognozą został także udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Popów: www.bip.gminapopow.pl.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowego Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. o godz. 16:30 w budynku Gminnego Centrum Kultury w Popowie, przy ulicy Strażackiej 2.

Z uwagi na ogłoszony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 proszę o przestrzeganie nakazów i zakazów oraz dostosowanie się do określonych ograniczeń podczas uczestnictwa w dyskusji publicznej.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Popów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ug@gminapopow.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektu Studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2020 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Popów.

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Wójt Gminy Popów. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem:

http://www.bip.gminapopow.pl/upload/plik,20190605074436,klauzula_kpa.pdf

 

 

   Wójt Gminy Popów

 

   Jan Kowalik
Załączniki:
Treść obwieszczeniaMB
Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013