artykuł nr 1

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

IPO.6220.9.2021.GP

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku
z art. 30 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów”.

 

Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji na działkach o nr ewid. 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, obręb 0013, miejscowość Rębielice Królewskie, gmina Popów, powiat kłobucki, woj. śląskie.

 

Stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym przypominam, że stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym studium postępowania. Jednocześnie zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych, że z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Popów w pokoju nr 10 terminie 7 dni od daty niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy Urzędu.

  Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej jak również wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 29 grudnia 2021 r. znak WOOŚ.420.28.2020.ZŻł.35

artykuł nr 3

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

IPO.6220.13.2021.GP

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku
z art. 30 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie dwóch niezależnych instalacji fotowoltaicznych pod nazwami „RĘBIELICE PV I” oraz „RĘBIELICE PV II” o mocy do 1MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową SN/nN, przyłączem kablowym SN oraz kontenerem technicznym
w postaci magazynu energii każda”.

 

Przedsięwzięcie przewidziane jest na działce o nr ewid. 178/2, obręb 0013, miejscowość Rębielice Królewskie, gmina Popów, powiat kłobucki, woj. śląskie.

 

Stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym przypominam, że stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym studium postępowania. Jednocześnie zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych, że z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Popów w pokoju nr 10 terminie 7 dni od daty niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy Urzędu.

  Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej jak również wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

artykuł nr 4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

IPO.6730.47.9.2021.MK

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji w sprawie

o ustalenie warunków zabudowy

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm)

Wójt Gminy Popów

podaje do wiadomości, że w dniu 28 grudnia 2021 r. wydana została decyzja ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażu dwustanowiskowego, przewidzianej do realizacji na działkach
nr ewid.: 999/4, 999/17, 999/15, obręb Zawady

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6,
42-110 Popów w godzinach pracy urzędu, w sposób uzgodniony telefonicznie pod numerem: 34 317 70 67 wew. 216.

Od powołanej wyżej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Popów w terminie 14 dni od daty jej publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane od dnia 11.01.2022 r. tj.  po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Zgodnie z treścią art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek strony organ, który wydał decyzję lub postanowienie, które podlega zaskarżeniu niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określnych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub w takiej formie. Jeżeli decyzja lub postanowienie nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub w formie  określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób i w jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.5.026.2021.G z dnia 03 grudnia 2021 roku