artykuł nr 1

Terminy planowanych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Cietrzew" w Rudzie Śląskiej w obwodzie łowieckim nr 1

artykuł nr 2

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną w miejscowości Płaczki”

Zawady, dnia 18 października 2021 r.

IPO.6220.6.2021.GP

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

  Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach
dla zamierzonego przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną w miejscowości Płaczki”. Inwestycja przewidziana jest na działkach o nr ewid. 53/3, obręb Płaczki, gmina Popów, powiat kłobucki, woj. śląskie.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Popów - Zawady,
ul. Częstochowska 6, pok. nr. 10 w godzinach pracy urzędu w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego AB.673.5.026.2021.G z dnia 4.10.2021 r.

artykuł nr 4

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „PV_Więcki_35/2021”, o łącznej mocy do 2,0 MW, (w dwóch etapach, każdy po ok. 1,0 MW) składającej się z paneli fotowoltaicznych, zainstalowanych na konstrukcjach wsporczych wraz z infrastrukturą obejmującą m.in. falowniki, stację transformatorową oraz elementy przyłącza energetycznego do sieci 15 kV.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Popów - Zawady,
ul. Częstochowska 6, pok. nr. 10 w godzinach pracy urzędu w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

artykuł nr 5

Obwieszczenie o złożonych nowych dokumentach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawady, dnia 13.10.2021 r.

IPO.6733.4.4.2021.IB

OBWIESZCZENIE

O ZŁOŻONYCH NOWYCH DOKUMENTACH W SPRAWIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.),

Wójt Gminy Popów,

podaje do publicznej wiadomości, że z związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie przepustu w cieku wodnym Górnianka w ciągu drogi gminnej nr 679003 S – ulica Nadrzeczna w miejscowości Rębielice Królewskie, gmina Popów,

w dniu 05.10.2021 r. do Urzędu Gminy Popów wpłynęły nowe dokumenty w  sprawie, zgodnie z którymi teren inwestycji został rozszerzony o działki nr ewid. 1578/3, 1585/4, 1656/2.

W związku z powyższym przedmiotowa inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działek nr ewid. 1656/65, 1654/3, 1578/3, 1654/4, 1656/66, 1585/4, 1654/2, 1656/2, obręb Rębielice Królewskie, gm. Popów.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 13.10.2021 r. do 27.10.2021 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane
od dnia 28.10.2021 r.