artykuł nr 1

Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.5.012.2021.G z dnia 15 lipca 2021 r.

artykuł nr 2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawady, dnia 9 lipca 2021 r.

IPO.6733.3.1.2021.IB

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.),

Wójt Gminy Popów,

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie gazociągu średniego ciśnienia DN225 mm, PN 0,5MPa Raciszyn – Popów – etap II, gm. Popów.

przewidzianej do realizacji na terenie działek nr ewid. 113, 65, 67/1, 16, 827, 901, 949, 909, 982, 1096, obręb Więcki; działki nr ewid. 171, obręb Annolesie; działek nr ewid. 86, 75/3, 76/5, 76/3, 84, 85, 41/3, 78/1, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, obręb Marianów; działek nr ewid. 569/7, 564/43, 581/1, 564/45, 568, 567, obręb Wąsosz Dolny, gm. Popów.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia
(tj. w dniach 09.07.2021 r. do 22.07.2021 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 23.07.2021 r. 

artykuł nr 3

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Częstochowie II Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt IINs 1469/21 dnia 01.07.2021 r.

artykuł nr 4

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2018.EJ.6 z 02 lipca 2021

artykuł nr 5

I N F O R M A C J A: w sprawie II terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 roku na terenie gminy Popów.

I N F O R M A C J A

W sprawie II terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  w 2021 roku na terenie gminy Popów. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

 

W 2021 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2435).

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

od 1 października 2021 r. do 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 Od dnia 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. 2018 r. poz. 2247 z póżn. zm.). Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Na potrzeby wniosku, który należy złożyć do wójta gminy właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego. W przypadku wydanego zaświadczenia liczbie DJP bydła złożonego we wniosku w miesiącu lutym 2021 roku, rolnik nie musi składać ponownie w miesiącu sierpniu 2021 roku.

Pobranie druków wniosków o zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466) są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Popów w Zawadach, ul. Częstochowska 6, pokój nr 4 w godzinach urzędowania lub w aplikacji na stronie BIP Gmina Popów w zakładce Tablica ogłoszeń.

Zawady, dn. 07.07.2021 r.