artykuł nr 1

Zawiadomienie o zwołaniu LV Sesji Rady Gminy Popów w dniu 30 marca 2023 roku

artykuł nr 2

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE: IPO.6220.4.2022.GP

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że została wydana odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 2 budynków inwentarskich – tuczarni do chowu trzody chlewnej w ilości maksymalnej możliwej obsady inwentarza 1 996 szt. (279,44 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Z treścią decyzji wraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku można zapoznać się w Urzędzie Gminy Popów - Zawady, ul. Częstochowska 6, pok. nr 16 w godzinach pracy urzędu.  

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze zawiadomienie-obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów

w terminie 23.03.2023 r. – 21.04.2023 r.

artykuł nr 3

II Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę działki o nr ewid. 190/1, obręb Wąsosz Górny, GM. Popów

artykuł nr 4

Odwołanie przetargu na dzierżawę nieruchomości: działka o nr ewid. 190/1

artykuł nr 5

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania Znak: IPO.6220.15.2021.GP

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) w związku
z art. 30 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 33/2, 68/2 w obrębie Marianów, gmina Popów.”

Stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym przypominam, że stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym studium postępowania. Jednocześnie zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych, że z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Popów w pokoju nr 16 terminie 14 dni od daty niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy Urzędu.

  Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej jak również wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.