artykuł nr 1

Zadania Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Planowania przestrzennego

Do zadań Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Planowania przestrzennego należą w szczególności:

1. W zakresie inwestycji:

1) realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy na dany rok oraz w WPF;

2) odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań inwestycyjnych, w szczególności zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych;

3) realizacja zadań wynikających z ustawy prawo budowlane dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, w tym:

a) wykonania, nadzoru i odbioru robót budowlanych,

b) uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie właściwemu organowi - opracowanie dokumentów:

- zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót z dołączeniem dokumentów o ewentualnych zmianach,

- zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy i uzyskanie ostatecznej decyzji

4) w zakresie nadzoru urbanistyczno-budowlanego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę, tj.:

a) przygotowanie harmonogramów finansowych i rzeczowych realizacji inwestycji i spraw dotyczących terenów planowanej inwestycji,

b) przekazywanie placów budowy wyłonionym w drodze przetargu wykonawcom,

c) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz bieżąca współpraca z branżowymi inspektorami nadzoru nad realizacją inwestycji gminnych,

d) udział w pracach komisji odbiorowych,

e) udział w odbiorach technicznych inwestycji,

2. W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:

a) wyszukiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o funduszach Unii Europejskiej w szczególności pomocowych i strukturalnych;

 b) prowadzenie monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym analizowanie programów europejskich i krajowych pod kątem możliwości wykorzystania ich na terenie gminy oraz przedkładanie informacji z tego zakresu wójtowi oraz komórkom organizacyjnym urzędu oraz jednostkom organizacyjnym gminy;

c) pozyskiwanie informacji o podmiotach oferujących pomoc finansową i warunkach stawianych projektom i wnioskodawcom ubiegającym się o środki pomocowe;

d) koordynacja działań Urzędu, komórek organizacyjnych Urzędu, gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie:

  • wyboru projektów do realizacji ubiegających się o wsparcie finansowe,
  • organizacji, przygotowania i realizacji projektów,
  • przygotowania wniosków aplikacyjnych i niezbędnej do uzyskania dofinansowania dokumentacji,
  • monitoringu realizacji projektów, sprawozdawczości oraz rozliczenia dotacji,
  • przygotowywanie informacji i zapewnienie właściwej promocji projektom realizowanym z udziałem środków zewnętrznych, w szczególności z udziałem środków Unii Europejskiej.

3.  W zakresie planowania przestrzennego:

1) prowadzenie procedury sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i jego zmiany,

2) przygotowywanie materiałów geodezyjnych do opracowania planu i jego zmiany oraz ustalanie niezbędnego zakresu prac planistycznych,

3) prowadzenie procedury sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,

4) przekazywanie Wojewodzie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego zmiany oraz uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i jego zmiany, wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa,

5) wykonywanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy,

6) wykonywanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

7) wykonywanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,

8) przekazywanie Staroście kopii uchwalonego studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

9) prowadzenie rejestru planów miejscowych, gromadzenie materiałów z nimi związanych i przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchwalonych i nieobowiązujących;

10) prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego zmiany,

11) opracowywanie opinii urbanistycznych o możliwości zabudowy i zagospodarowania terenu/działki,

12) zlecanie opracowań, studiów, koncepcji i badań oraz innych materiałów, niezbędnych w toku prac nad polityką przestrzenną,

13) wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

14) wydawanie w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego zaświadczeń, w zakresie będącym w kompetencji referatu,

15) przygotowywanie do celów statystycznych danych dotyczących planowania przestrzennego w Gminie,

4.  W zakresie  zadań wynikających z przepisów o drogach  publicznych, w tym:

1) przygotowywania opinii w sprawie przebiegu dróg powiatowych,

2) przygotowywania projektów uchwał Rady Gminy o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia ich tej kategorii;

3) opracowywania projektów planów finansowania remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

4) utrzymania nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

5) uzgadnianie dokumentacji, koncepcji i studiów z zakresu dróg gminnych i komunikacji;

6) realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu poprzez:

- zlecanie wykonania zadań technicznych polegających na umieszczeniu i utrzymaniu znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

- opiniowanie stałych projektów organizacji ruchu,

- opiniowanie projektów organizacji ruchu na czas zajęcia pasa drogowego, wnioskowanie oznakowania dróg powiatowych i  wojewódzkich,

7) koordynacji robót w pasie drogowym w zakresie zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z gospodarką drogową,

8) wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobierania opłat i kar pieniężnych,

9) prowadzenia ewidencji dróg gminnych, oraz udostępniania ich na żądanie uprawnionym organom,

10) sporządzania informacji o drogach gminnych oraz przekazywania ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

11) przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

12) zlecania wykonywania robót utrzymaniowych, robót interwencyjnych i zabezpieczających,

13) zlecania nadzoru technicznego nad robotami drogowymi,

14) zlecania okresowych pomiarów ruchu drogowego,

15) uzgadniania przejazdu drogami gminnymi pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających dopuszczalne wielkości,

16) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Gminy,

17) zlecania nadzoru technicznego nad prowadzonymi robotami,

5.  W zakresie transportu:

1) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym,

2) uzgadnianie zasad korzystania z przystanków autobusowych,

3) prowadzenie spraw dotyczących transportu zbiorowego na terenie Gminy,

6 . W zakresie zamówień publicznych:

1) przygotowanie i przeprowadzanie wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych oraz zasad pracy komisji przetargowej, w tym:

a) weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego składanych przez pracowników merytorycznych Urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wyboru trybów zamówień, warunków uczestnictwa i kryteriów oceny ofert,

b) opracowanie specyfikacji warunków zamówienia oraz współpraca z Radcą Prawnym Urzędu w celu zatwierdzenia specyfikacji pod względem formalnoprawnym,

c) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

d) sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,

2) przygotowanie i prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych na podstawie regulaminu w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 tys. złotych;

3) współdziałanie z innymi pracownikami Urzędu w sprawach związanych z procedurami zamówień publicznych.

7.  W zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami i geologii:

1) udostępnienie danych o środowisku społeczeństwu,

2) wydawanie decyzji odmawiających, w uzasadnionych przypadkach, udostępniania informacji o środowisku,

3) edukacja ekologiczna,

4) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

5) sporządzanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska,

6) współdziałanie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska przy tworzeniu i prowadzeniu państwowego monitoringu środowiska,

7) przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji,

8) przyjmowanie zgłoszeń przez prowadzącego instalację, z której emisja nie wymaga pozwolenia,

9) przyjmowanie informacji od osób fizycznych o wykorzystywaniu substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska,

10) przyjmowanie wykazów, na podstawie których ustalono opłaty za składowanie odpadów,

11) nakazywanie osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

12) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne, m) występowanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w ramach jego kompetencji w przypadku stwierdzenia, że kontrolowany podmiot łamie przepisy o ochronie środowiska,

13) przygotowywanie sprawozdań z korzystania ze środowiska przez Urząd,

14) przedkładanie Marszałkowi Województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,

15) współdziałanie z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi,

16) zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,

17) zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego odbierania odpadów komunalnych,

18) przygotowanie metody ustalania opłat oraz określenie stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz terminu, częstotliwości i trybu ich uiszczania,

19) przygotowanie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

20) wydawanie decyzji nakazującej posiadaczom odpadów usunięcie ich z miejsc nieprzeznaczonych do składowania lub magazynowania odpadów,

 21) korzystanie z wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami,

 22) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

23) wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

24) przygotowywanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,

25) przyjmowanie kwartalnych sprawozdań od przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dotyczących masy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, ilości i rodzaju nieczystości ciekłych oraz sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych,

 26) przygotowywanie rocznych sprawozdań dotyczących masy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, ilości i rodzaju nieczystości ciekłych oraz sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z tereny Gminy,

27) działania wspomagające pozbywanie się wyrobów zawierających azbest przez mieszkańców Gminy,

28) obsługa dotacji ekologicznych, w tym przyjmowanie i weryfikacja wniosków, przygotowanie umów i ich rozliczanie,

29) opiniowanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny,

8. W zakresie rolnictwa i ochrony zwierząt:

1) zlecanie znakowania obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt,

2) wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,

3) wydawanie decyzji o czasowym odebraniu właścicielowi lub opiekunowi, zwierzęcia traktowanego w sposób określony w ustawie o ochronie zwierząt,

4) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie poprzez: - współpracę ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt (zawieranie umów na przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt),

- zlecanie wyłapywania bezdomnych zwierząt dla których nie można ustalić właściciela lub innej osoby pod której opieką trwale dotąd pozostawały oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami,

 - współpracę z powiatowym lekarzem weterynarii,

 - współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,

 - podejmowanie działań zapobiegających bezdomności zwierząt,

5) współpraca z wojewódzkim lekarzem weterynarii w zakresie powiadomienia mieszkańców o terminie i obszarach objętych szczepieniami lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie,

6) opracowywanie i nadzorowanie programu zapobiegającego bezdomności zwierząt obejmującego w szczególności:

- sterylizację albo kastrację zwierząt,

- poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt,

 - usypianie ślepych miotów,

 7) współpraca z urzędem statystycznym w zakresie prowadzenia spisu rolnego,

8) współdziałanie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego,

9) współdziałanie z Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie zwalczania chorób, szkodników i chwastów w uprawach i nasadzeniach,

10) prowadzenie spraw związanych z wystąpieniem na terenie Gminy szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne (np.: suszę, grad, deszcz nawalny, przymrozki, grad) powodującej zniszczenia w uprawach rolnych,

11) wydawanie opinii w sprawach kierunku rekultywacji gruntów oraz dotyczących nałożenia obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby,

12) wydawanie i cofanie zezwoleń na uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych;

9. W  zakresie gospodarki gruntami i geodezji:

1) prowadzenie postępowań w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, w tym w szczególności:

 - nabycia nieruchomości na własność Gminy

- zbycia nieruchomości,

- zamiany nieruchomości,

 - dzierżawy nieruchomości,

 - przekazywania nieruchomości w użytkowanie wieczyste,

-  komunalizacji mienia,

- zakładania ksiąg wieczystych lub ujawnianie w istniejących księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości,

- regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, - przejmowaniem nieruchomości na rzecz Gminy,

- wykonywanie przez Gminę prawa pierwokupu,

- zagospodarowanie wspólnot gruntowych,

2) prowadzenie spraw związanych z podziałami geodezyjnymi nieruchomości, w tym wydawanie decyzji o podziale nieruchomości,

3) prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń nieruchomości a w szczególności:

- wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania,

- upoważnianie geodetów do ustalenia przebiegu granic,

- wydawanie decyzji o rozgraniczeniach,

- przekazywanie spraw do sądu w przypadku niemożności zawarcia ugody,

4) zlecanie, nadzór i odbiór opracowań geodezyjnych,

5) wykonywanie innych określonych w przepisach prawa zadań z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami należących do kompetencji Gminy,

6) zmiana urzędowych nazw miejscowości;

7) prowadzenie spraw dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie;

8) wprowadzanie nazewnictwa ulic.

10) Wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków, cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci narodowej;

11) Wykonywanie zadań należących do Gminy z zakresu ochrony dóbr kultury i współpraca w zakresie ochrony zabytków z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

artykuł nr 2

Sekretarz, Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Justyna Bednarska

tel. wew. 203

artykuł nr 3

Stanowisko ds. ochrony środowiska

Paweł Grzyb - pokój 16

tel. wew. 208

artykuł nr 4

Stanowisko ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Geodezji

Wojciech Konieczny - pokój 25

tel. wew. 215

artykuł nr 5

Stanowisko ds. budownictwa

Agnieszka Matyszczak - pokój 26

tel. wew. 216