artykuł nr 1

Zarządzenie Nr ZW.0050.154.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr ZW.0050.153.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Popów

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr ZW.0050.142.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie: powołania komisji d / s naboru na samodzielne stanowisko Referenta w Referacie do Spraw Rozwoju, Infrastruktury, Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr ZW.0050.123.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 13 października 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr ZW.0050.117.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 1 października 2021 r. w sprawie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Gminy oraz Urzędu Gminy Popów

Dostępne kategorie:
2015
2019
2020
2021
2022
2023