artykuł nr 1

Zarządzenie Nr ZW.0050.123.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 13 października 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr ZW.0050.117.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 1 października 2021 r. w sprawie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Gminy oraz Urzędu Gminy Popów

artykuł nr 3

Zarządzenie ZW Nr 0050.108.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

artykuł nr 4

Zarządzenie ZW Nr 0050.107.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 8 września 2021 r. w sprawie obniżenia stawek amortyzacyjnych środków trwałych służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę.

artykuł nr 5

Zarządzenie ZW Nr 0050.106.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego z RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Dostępne kategorie:
2015
2019
2020
2021