artykuł nr 1

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” danych o decyzji Wójta Gminy Popów z dnia 25.01.2006 r znak: OŚ. 7624-7/05, ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia dla zakładu "POL-PTAK"

Załączniki:
Informacja o wydanej decyzji20 KB
artykuł nr 2

Informacja o środowisku "WOJNA"

Urząd Gminy Popów                                                                   Zawady,   27.12.2005

Zawady ul. Częstochowska 6

42-110 Popów

 

OŚ.7624-8/05

 

 

 

Informacja

 

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r ( Dz. U. 01.62.627 z późn. z `m. ), podaje się do publicznej wiadomości informację, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek Zakładu Produkcyjno Handlowego “Wojna” Dąbrowa 10, 42-110 Popów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwe

stycji “Budowa budynku kotłowni wraz z instalacją rozprowadzającą ciepło i parę technologiczną , kanalizacji deszczowej z separatorem i drenażem rozsączającym oraz pozostałych urządzeń technicznych” na działce nr ew. gr. 94/1 w Dąbrowie

W Urzędzie Gminy Popów pok. nr 5 w terminie 21 dni od daty zamieszczenia tj. 28.12.2005 r niniejszej informacji w publicznie dostępnym miejscu, można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy.

artykuł nr 3

Informacja o środowisku "POL-PTAK"

Urząd Gminy Popów                                                                  Zawady, 27.12.2005

Zawady ul. Częstochowska 6

42-110 Popów

 

OŚ.7624-7/05

 

 

Informacja

 

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r ( Dz. U. 01.62.627 z późn. zm. ), podaje się do publicznej wiadomości informację, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek Zakładu Przetwórstwa Warzyw i Owoców “POL-PTAK” Krzysztof Ptak i Wspólnicy – Spółka Jawna, Popów Parcela , 42-110 Popów o wyda

nie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji “Budowa budynku kotłowni o mocy 75KW, systemu zewnętrznej kanalizacji deszczowej z separatorem i drenażem rozsączającym, zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń przetwórni oraz realizacji pozostałych urządzeń technicznych do funkcjonowania obiektu” na dz. nr ew. gr. 3/2 w Popowie Parceli.

W Urzędzie Gminy Popów pok. nr 5 w terminie 21 dni od daty zamieszczenia tj. 28.12.2005 r niniejszej informacji w publicznie dostępnym miejscu, można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy.

artykuł nr 4

Informacja o środowisku

Urząd Gminy w Popowie                                                                Popów,  22.08.2005.

z/s w Zawadach ul. Częstochowska 6

42-110 Popów

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. U . Nr 62 , poz. 627 / podaje się do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane dotyczące wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Fruktus” sp. j. Stanisław Kowalczyk, Zbigniew Kowalczyk z/s w Wąsoszu Dolnym przy ul. Traugutta 130 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla hali produkcyjnej przetworów owocowo warzywnych z planowanym usytuowaniem w Wąsoszu Dolnym na dz. nr ewid. 476/2, 424/2, 423 przy ulicy Traugutta.

 

W terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszej informacji w Urzędzie Gminy Popów pok. nr 5 / parter/ można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy.