artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 114/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 113/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę Rady Gminy Popów nr 95/XVI/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 112/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów”

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 111/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie apelu o wsparcie finansowe w zakresie budowy Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 110/XVII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Popów na lata 2020 - 2022"