artykuł nr 1

Projekt uchwały z dnia 17 lutego 2023 r. RADY GMINY POPÓW w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie

artykuł nr 2

Projekt uchwały z dnia 17 lutego 2023 r. RADY GMINY POPÓW w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

artykuł nr 3

Projekt uchwały z dnia 17 lutego 2023 r. RADY GMINY POPÓW w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

artykuł nr 4

Projekt uchwały z dnia 17 lutego 2023 r. RADY GMINY POPÓW w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 r.

artykuł nr 5

Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popów na lata 2023 - 2027