artykuł nr 1

Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

artykuł nr 2

Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

artykuł nr 3

Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

artykuł nr 4

Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

artykuł nr 5

Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko".