artykuł nr 1

Debata nad Raportem o stanie Gminy Popów za 2019 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Popów przedstawia Radzie Gminy Popów raport o stanie Gminy Popów za rok 2019.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Popów w roku poprzednim.

W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy.


Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady Gminy Popów pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której odbędzie sic debata nad raportem o stanie Gminy Popów, planowana jest na 25 czerwca 2020 roku.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2020 roku do godziny 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów.

Dostępne kategorie:
2023
2022
2021
2020
2019