artykuł nr 1

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości;

2. Dokument stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (odpis z KW, akt notarialny );

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru - jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna;

4. Wypis i wyrys z katastru nieruchomości ( ewidencji gruntów i budynków);

Termin załatwienia:

30 dni
Podstawa prawna:

1. Art. 29-34, art. 37 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086),

2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453),

Załączniki:
Wniosek27 KB