artykuł nr 1

Wzór wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu