artykuł nr 1

Kwalifikacja wojskowa

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W  2014 ROKU

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra  Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 roku (Dz. U. Z 2013 r. ,poz. 1491), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 03 lutego do 30 kwietnia 2014 r.

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa ustalono na dzień 20 stycznia 2014 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2014 r. podlegają :

1. mężczyźni urodzeni w 1995 r.;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1990-1994, którzy nie podlegają określonej kategorii
  zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1993-1994 r., które:
-  zostały  uznane przez Powiatowe Komisje Lekarskie, ze względu na stan
  zdrowia , za czasowe niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej  
  niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
-  zostały uznane przez Powiatowe Komisje Lekarskie, ze względu na stan
  zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej
  niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej złożyły, w trybie art.  
  28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
  obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do
  czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. kobiety urodzone w latach 1990-1995, posiadające kwalifikacje  przydatne do
  czynnej służby wojskowej,oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych
  kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 20-13/2014 kończą naukę
  w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych,
  albo będąc studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których
  mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r.  w sprawie
  wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji
  wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
5. osoby , które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby
  wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby
  wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu Kłobuckiego zostanie przeprowadzona
w terminie od 3 lutego do 5 marca 2014 r.

Kwalifikacja wojskowa dla gminy Popów została wyznaczona na okres od 3 do 4 marca 2014 r.

Osoba stawiająca się do kalifikacji wojskowej przedstawia:

1. wójtowi  gminy :
-  dowód osobisty lub inny dokument  pozwalający na ustalenie tożsamości,
-  dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej,
  jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu  
  nie było możliwe;
2. powiatowej komisji lekarskiej -  posiadaną dokumentację medyczną, w tym
  wyniki badań specjalistycznych , przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy
  przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3. wojskowemu komendantowi uzupełnień :
-  aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
-  dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz
  posiadane kwalifikacje  zawodowe,
-  potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego
  obowiązku.


Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłości się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie  i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody.

Podstawa prawna :
 
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. Z 2012 r. r. , poz. 461)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony
Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202 poz. 1566)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 226 poz. 1834)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. (Dz. U. Z 2013 r. ,poz. 1491.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54 poz. 321)