artykuł nr 1

Wydanie zapewnienia o możliwości dostawy wody i odprowadzenia ścieków

artykuł nr 2

Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej