artykuł nr 1

Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Objaśnienia do wniosku o wydanie warunków przyłączeniado sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 

Administratorem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze gminy Popów jest Gmina.

 

 

 

Wniosek o określenie warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do sieci składa się z części opisowej oraz graficznej.

W części opisowej należy wskazać :

 

 1. numer ewidencyjny działki,

   

   

 2. położenie,

   

   

 3. określić stan własnościowy,

   

   

 4. długość planowanego przyłącza

   

   

 5. informację czy przyłącza będą obsługiwać gospodarstwo rolne,

   

 

Na mapie należy przedstawić przebieg przyłącza / przyłączy.

 

Część graficzna składa się z mapy sytuacyjno wysokościowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmująca teren którego wniosek dotyczy.