artykuł nr 1

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa

artykuł nr 2

I N F O R M A C J A: Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania na podstawie zebranych faktur VAT części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej w 2023 roku na terenie gminy Popów.

artykuł nr 3

Wniosek o szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową

Wymagania formalne dotyczące wniosku
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
Zadanie Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową.
Podstawa prawna Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Wymagane dokumenty potrzebne do rozpatrzenia sprawy

1) wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową;
2) wypis i wyrys z rejestru gruntów - kopia;
3) fragment mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem działki, na której wystąpiła szkoda - kopia;
4) umowa dzierżawy, akt notarialny lub inny dokument potwierdzający formę prawną władania w przypadku dzierżawienia działki - kopia;
5) w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodno-prawne w przypadku korzystania z wód płynących - kopia;
6) w przypadku gdy dla przedmiotu, który uległ zniszczeniu nie istnieje dokument potwierdzający prawa własności - oświadczenie, że przedmiot szkody jest własnością poszkodowanego;
7) upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli;
8) pełnomocnictwo w przypadku gdy w imieniu poszkodowanego występuje pełnomocnik;
9) kopia dokumentu o nadaniu gospodarstwu numeru (numer siedziby stada);
10) posiadanie numerów identyfikacyjnych padłych zwierząt (w przypadku szkód wyrządzonych przez wilki, niedźwiedzie lub rysie);
11) kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie faktu padnięcia zwierząt gospodarskich do Państwowego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
12) kopia dokumentu potwierdzającego przekazanie zabitych zwierząt do właściwego zakładu utylizacyjnego.

Forma załatwienia sprawy Protokół oględzin i szacowania szkody.
Miejsce złożenia dokumentów Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 22
40-032 Katowice
tel.: 32 42-06-801, fax: 32 42-06-884
e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl
Opłata Brak.
Tryb odwoławczy Brak.
Uwagi / inne informacje Brak.
Wnioski do pobrania wniosek
artykuł nr 4

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej