artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów z dnia 14 grudnia 2017 roku dotyczące przedłużenia terminu załatwienia sprawy

Zawady, 14 grudzień 2017 r.

O.Ś.6220.10.2015

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

  Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w związku z art. 49 oraz art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamiam

że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1
w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów”
, Wójt Gminy Popów przedłuża termin załatwienia sprawy. Przedłużenie terminu na załatwienie sprawy wynika z jej skomplikowanego charakteru oraz konieczności poddania analizie nowego materiału dowodowego.

Załatwienie sprawy przewiduje się w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r.