artykuł nr 1

Okólnik Wójta Gminy Popów w sprawie spalania odpadów

Zawady dn. 27.12.2017 r.

O K Ó L N I K

  Wójt Gminy Popów informuje, iż zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”, w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713).