artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawady, dnia 13.10.2020 r.

IPO.6733.5.8.2020.IB

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2020 poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 13.10.2020 r. na wniosek Inwestora:

T-mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

reprezentowanego na mocy pełnomocnictwa przez:

Panią Oliwię Niedziałkowską,

została wydana decyzja Nr IPO.6733.5.7.2020.IB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na:

budowie wieży telekomunikacyjnej o wysokości 45,5 m, ramy do posadowienia urządzeń technologicznych, ogrodzenia oraz zasilania (stacja transformatorowa, linia kablowa SN, nN).

Inwestycja planowana jest do realizacji na działkach nr ewid. 4203/9, 4203/4, 7183, 4265, 4264, 4204 i 4319, w liniach rozgraniczających teren inwestycji jak na załączniku graficznym do decyzji, obręb ewidencyjny  Rębielice Królewskie.

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy Popów w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 7:30 – 15:30, w środę w godzinach 7:30 – 17:00, w piątek w godzinach 7:30 – 14:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Popów w terminie 14 dni od daty jej publicznego ogłoszenia.