artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawady, dnia 14.10.2020 r.

IPO.6733.4.13.2020.IB

OBWIESZCZENIE

o wniesieniu odwołania
od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że wniesiono odwołania od decyzji Wójta Gminy Popów Nr IPO.6733.4.8.2020.IB z dnia 18.09.2020 r., wydanej na rzecz PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, którą ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: budowa podziemnej (kablowej) linii WN o napięciu 110 kV relacji: GPZ Rębielice Królewskie – PT Miedźno wraz z rozdzielnią sieciową 110 kV RS Rębielice, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działki:

obręb 0013 Rębielice Królewskie, działki nr ewid.:

1980/2; 1981/5 1982/4; 1981/6; 1980/3; 2052; 2053; 1978; 1977; 1976; 1975/2; 1974; 1973; 1972; 1971/2; 1970; 1969; 1968; 1967; 1966; 1965; 1964; 1963; 1962/2; 1961; 1960; 1959; 1958; 1957; 1956; 1955/2; 1954/2; 1953/1; 1953/2; 1952; 1951/2; 1951/1; 1950; 1949; 1948/4; 1947; 1946; 1945/2; 1945/1; 1944; 1943/2; 1942/2; 1941; 1940; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000/1; 2000/2; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006/1; 2006/2; 2007; 2008/2; 2008/1; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019/2; 2020/2; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2034; 2035,

obręb 0007 Kamieńszczyzna, działki nr ewid.:

225; 215/9; 216/7; 215/6; 215/1; 226; 216/6; 216/5; 216/3; 224,

obręb 0017 Zawady, działki nr ewid.:

987; 538/4; 538/7; 533/2; 448/2; 448/3; 449/2; 449/3; 450/2; 450/3; 451/2; 452/2; 452/3; 533/2; 533/3; 452/8; 452/7; 453/3; 454/3; 455/3; 456/3; 954.

W związku z powyższym, na podstawie art. 133 powołanej wyżej ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, odwołania wraz z aktami sprawy zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.