artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawady, dnia 23.10.2020 r.

IPO.6733.6.7.2020.IB

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2020 poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 23.10.2020 r. na wniosek Inwestora:

TAURON Dystrybucja S.A.
31-035 Kraków, ul. Podgórska 25a
Oddział w Częstochowie
42-202 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 5

reprezentowanego na mocy pełnomocnictwa przez:

Pana Tomasza Kaleta,

P.P.H.U. MAXEN Sp. z o.o.
42-290 Blachownia, ul. Piękna 32

została wydana decyzja Nr IPO.6733.6.6.2020.IB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego stanowiącego część inwestycji pod nazwą:

„Budowa linii kablowej 15 kV w celu powiązania ciągów liniowych SN oraz budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV S-176 „Dąbrowa” wraz z przebudową linii SN i nN na terenie miejscowości Dąbrowa i Julianów”.

Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie obejmującym działki nr ewid. 174/2, 191, 175/1, 75, 27, 30, 31/3, 32/3, 90, 91, 54, 55, 56/12, 56/13, 56/7, 56/11, 57, obręb ewidencyjny  Dąbrowa.

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy Popów w godzinach pracy Urzędu. W związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom jak i pracownikom samorządowym zapoznanie się z aktami sprawy będzie możliwe jedynie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Popów w terminie 14 dni od daty jej publicznego ogłoszenia.