artykuł nr 1

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawady, dn. 19.04.2021 r.

IPO.6220.3.2021.GP

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2021 r., poz. 247), Wójt Gminy Popów zawiadamia strony postępowania,
iż w dniu 19.04.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kotłowni opalanej gazem ziemnym wraz z instalacją gazową”.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniu wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z art. 10 KPA. Z aktami sprawy w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt.4 UOOŚ organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Popów.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 19.04.2021 r. na okres 14 dni.