artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Zawady, 5 listopada 2021 r.

IPO.6220.10.2021.GP

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

  Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamieńszczyzna
 i Rębielice Królewskie – gmina Popów”.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Popów - Zawady,
ul. Częstochowska 6, pok. nr. 10 w godzinach pracy urzędu w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

 

Załączniki:
Obwieszczenie54 KB