artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego - produkcja kredy pastewnej (dz. nr ewid. 20/6 i 21/2 obręb Annolesie) w Annolesiu gm. Popów, powiat kłobucki”

Zawady, dn. 16.11.2021 r.

IPO.6220.14.2021.GP

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2021 r., poz. 247), Wójt Gminy Popów zawiadamia strony postępowania,
iż w dniu 08.11.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Janusza Masionka prowadzącego działalność gospodarczą: FIRMA USŁUGOWA EL-MAS Janusz Masionek, Annolesie 14, 42-110 Popów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego – produkcja kredy pastewnej (dz. nr ewid. 20/6 i 21/2 obręb Annolesie) w Annolesiu gm. Popów, powiat kłobucki”.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniu wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z art. 10 KPA. Z aktami sprawy w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt.4 UOOŚ organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Popów.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.