artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

Zawady, dnia 30 listopada 2021 r.

IPO.6730.42.14.2021.MK

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji w sprawie

o ustalenie warunków zabudowy

 

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm)

Wójt Gminy Popów

podaje do wiadomości, że w dniu 30 listopada 2021 r. wydana została decyzja ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na:

zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pawilon wypoczynkowy, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.:
229, obręb Zawady

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6,
42-110 Popów w godzinach pracy urzędu, w sposób uzgodniony telefonicznie pod numerem:

34 317 70 67 wew. 216.

Od powołanej wyżej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Popów w terminie 14 dni od daty jej publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane od dnia 14.12.2021 r. tj.  po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Zgodnie z treścią art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek strony organ, który wydał decyzję lub postanowienie, które podlega zaskarżeniu niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określnych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub w takiej formie. Jeżeli decyzja lub postanowienie nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub w formie  określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób i w jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.