artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE: IPO.6220.3.2023.GP

Zawady, dnia 23 luty 2023 r.

IPO.6220.3.2023.GP

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Popów zawiadamia strony postępowania,
iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Popów reprezentowanej przez pełnomocnika Joannę Galant z dnia 20.02.2023 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś”.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniu wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z art. 10 KPA. Z aktami sprawy w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 UOOŚ organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Popów.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.