artykuł nr 1

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów - obowiązujące od dnia 13 stycznia 2021 r.