artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach za 2019 rok