artykuł nr 1

Sporządzenie aktu małżeństwa

I.  Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego. Wnioskodawcy składają następujące dokumenty:

1/ Dowody osobiste  osób zamierzających  zawrzeć małżeństwo/ nupturientów/
2/ Odpisy skrócone aktu urodzenia wydane prze USC właściwy  dla miejsca urodzenia
/ nie dotyczy osób ,których akty urodzenia zostały sporządzone w USC Popów/
3/ Pisemne zapewnienie  o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone  przed kierownikiem USC.

Ponadto  należy dołączyć następujące dokumenty:

1.Osoby, które  pozostawały już w związku małżeńskim
a/ odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie /dla osób rozwiedzionych/
b/ odpis skrócony aktu małżeństwa i aktu zgonu  współmałżonka  / dla wdowców i wdów/
2.Nieletnie kobiety : prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie związku małżeńskiego
3.Cudzoziemcy :
 a/ dokument stwierdzający możność zawarcia związku małżeńskiego   wg prawa ojczystego
     lub prawomocne postanowienie sądu  o zwolnieniu cudzoziemca    od obowiązku złożenia
     takiego dokumentu.
 b/  pisemne zapewnienie  o braku przeszkód do zawarcia  małżeństwa złożone przed kierownikiem  USC względnie konsulem
 c/  dowód tożsamości / paszport/

II  Dokumenty dotyczące zawarcia związku małżeńskiego konkordatowego wnioskodawcy składają w USC w miejscu   zamieszkania jednej ze stron i tam otrzymują  3 egz. zaświadczenia do przedłożenia w kościele.
III. Rejestracji małżeństwa dokonuje  kierownik USC  na podstawie  zaświadczenia  przekazanego przez duchownego.
IV. Podanie o wydanie  odpisu z aktu małżeństwa / druk stanowi załącznik do niniejszej procedury/


Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej  można dokonywać na rachunek bankowy  Urzędu Gminy Popów
Nr 08825900042000000000130003  w Banku Spółdzielczym   w  Popowie z/s w Zawadach.

Przy zawarciu związku  małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego obowiązują takie same dokumenty i procedury za wyjątkiem miejsca złożenia zapewnienia . Zapewnienie można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego bez względu na miejsce zamieszkania oraz ślub można  wziąć również w każdym USC.