artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na:

„Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1
w miejscowości Rębielice Królewskie, gmina Popów”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacja sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska można zapoznać się w Urzędzie Gminy Popów - Zawady, ul. Częstochowska 6, pok. nr 19 w godzinach pracy urzędu w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Rębielice Królewskie.